Съдържание

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА "ХОРИЗОНТ 2020"

На 28.04. в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) бяха представени резултатите от проведената публична консултация със заинтересованите страни относно Междинната оценка на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Информационното събитие бе съвместно организирано от ЕИСК и ГД „Научни изследвания и иновации“ на ЕК и в него взеха участие повече от 60 представители на научноизследователски, бизнес организации, национални агенции, министерства и др. отговорни институции за цялостната реализация на Рамковата програма. От страна на Министерството на образованието и науката участие в срещата взе г-н Димитър Асенов, главен експерт в дирекция „Наука“, МОН.

Целта на междинната оценка е да се направи преглед на постиженията и целите на „Хоризонт 2020“, в това число на ефективността на използваните ресурси и добавената стойност на ЕС като цяло. Тя е заложена в два от основополагащите регламенти на ЕП и Съвета и следва да бъде извършена в срок до 31 декември 2017 г. Очакванията са тя да допринесе за цялостното прилагане на „Хоризонт 2020“ и да осигури стабилна основа от данни за проектиране на следващата 9-та Рамкова програма.

Презентациите на водещите лектори са достъпни от уебсайта на ЕИСК: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-2020-midterm-presentations

В приложение са публикувани и обобщените резултати от проведената публична консултация.

Свързани документи

Странична лента