Съдържание

ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОТГОВОР НА ОБЩИТЕ И ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

На 26 юни 2017 г., в рамките на официалното посещение на г-н Робърт-Ян Смитс, Генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, се проведе кръглата маса „Отлични постижения в научните изследвания в отговор на общите и глобални обществени предизвикателства“, посветена на най-новите тенденции в развитието на научните изследвания и иновациите, както и на ролята на научните организации в процеса на генериране на растеж и знания в съвременната икономика в Лабораторния комплекс в София Тех Парк.

На събитието, организирано от Дирекция „Наука“, в контекста на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, и ролята на България за бъдещето развитие на научните изследвания и иновации в Европа, участие взеха едни от най-добрите български учени, отличени от Европейската комисия, ръководители на редица научни проекти и представители на академичния, бизнес и неправителствения сектор.

Бяха представени проекти, отличени от ЕК с Индивидуални стипендии по Мария Склодовска-Кюри, както и проекти по Фаза 1 и Фаза 2 на Инструмента за малки и средни предприятия“ и по Teaming фаза 1 и фаза 2.

Освен за многобройните български успехи, тема на дискусия бяха и пречките пред по-ефективното българско участие в РП „Хоризонт 2020“. Статистиката от досегашното българско участие в Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ показва, че 161 български организации участват в 278 проектни консорциума, като европейското финансиране, които са успели да привлекат, възлиза на 46 574 634 евро.

Разнообразните български научни проекти, покриващи широк спектър от научни области, получиха висока оценка за своите постижения и бяха окуражени да бъдат още по-активни.

Странична лента