Съдържание

Европейска нощ на учените 2018 по проект K-TRIO 3 Учените в триъгълника на знания

Проектът цели организирането на редица прояви в България за широко информиране на обществеността за приноса на науката и отделните учени за развитието на съвременното общество. Предвидените дейности се очаква да допринесат за повишаване на интереса на широката общественост към науката и привличане на млади таланти в науката и иновациите.

 Проектътсе реализира от консорциум с участници:

 ·         Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (координатор);

 ·          Българска академия на науките;

 ·         Нов български университет;

 ·          Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив;

 ·         Русенски университет „Ангел Кънчев“;

 ·          Тракийския университет – Стара Загора;

 ·         Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

През 2018 дейностите по проекта K-TRIO 3 са насочени към представяне на наука и иновации, допринасящи за запазване на културното наследство и развитие на културните и креативни индустриии. Специално внимание е отделено на честването на 130 годишнина на Софийски университет и приноса му за развитието на обществото и икономиката в България, вкл. въздействието върху интелигентната специализация. В програмата на Европейската нощ на учените участват изследователи и научни колективи от проекта УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото) за изграждане на Център за върхови постижения в Информационните и комуникационни технологии, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Централно събитие е Европейската Нощ на учените, която ще се проведе на 28 септември 2018 г. в София, Пловдив, Русе, Варна, Стара Загора и други градове. Това ще бъде важен форум за включване на гражданите в диалог с учени и иноватори и стъпка към постигане на целите на Европейския съюз за Отворена наука и Отворени иновации.

Европейската Нощ в сградата на Ректората на Софийски университет е централно събитие на проекта и е включена в календара на Университета за честване на 130 години от създаването на Университета.

Информация за програмата на събитията в София и останалите градове ще намерите на: https://rn.fmi.uni-sofia.bg/bg

 
 Проект K-TRIO 3 „Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-NIGHT-2018-818757, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

 

Странична лента