Съдържание

Заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз

Днес, 28 септември 2018 г. в Брюксел, Белгия, заместник министър г-жа Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз, част „Научни изследвания”. Основната тема на заседанието бе правилата за участие, разпространението на резултатите, специфичната програма и стратегическото планиране в следващата 9 Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Г-жа Ангелиева благодари на председателството за приключилите успешно преговори по EuroHPC и одобрението на Регламента по който българското председателство постигна общ подход. Тя изрази позицията на България за по силно обвързване на специфичната програма за осъществяване на "Хоризонт Европа" с  изследователската цел на Договора, като подчерта важността на системното консултиране със заинтересованите страни и гражданското общество относно планирането на РП "Хоризонт Европа". Министрите изразиха своите позиции, като споделиха че Съветът следва да има водеща роля в преговорите, като фокуса на дискусиите се насочи към детайлите на Рамковата Програма, като области на интервенция и бюджет за  отделните мерки за глобалните и социални предизвикателства.

Зам.министър Ангелиева  приветства предложението на Комисията за значително разширяване на действията в частта "Разширяване и споделяне на върхови постижения" особено в бюджетно отношение. Г-жа Ангелиева  призова за единен и приобщаващ подход за разширяване на специфичните мерки за участието на държвите-членки от ЕС13 в цялата Хоризонт Европа. Разширената концепция, която България подкрепя трябва да поражда повече динамика в цялата европейска научноизследователска и иновационна структура, независимо дали държавата  е така наречена "установена" или "догонваща, България, Литва, Италия и други призоваха за по-голям бюджет.

България подкрепи синергиите между "Хоризонт Европа" но не само по  отношение на капацитета в ЕС13, а хоризонтално за РП бъдещите европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). „Виждаме особена добавена стойност в насърчаването на националните стратегии за интелигентна специализация чрез транснационални мрежи и сътрудничество“, каза г-жа Ангелиева. България приветства предложението на Комисията в Хоризонт Европа относно клъстерите, което значително позволява да се синхронизират и да се подобри качесвото на различните сектори на политиката, но следва да се внимава относно обхвата на секторните политики да не е твърде широк. България, също така,  призова за по-ясно включване на социалните и хуманитарните науки в рамките на стълб 2.

По отношение на мисиите и партньорствата г-жа Ангелиева  подчерта значението им като подход "отгоре-надолу" за постигане на цели и резултати в целия ЕС, но в същото време предложи приобщаващ подход, който да гарантира, че целият научноизследователски потенциал в ЕС е мобилизиран.

Г-н Карлос Моедас, комисар за научни изследвания, наука и иновации от името на Европейската Комисия увери министрите, че националните позиции дават ясна насока при продължаването на преговорите по Хоризонт Европа. Върховите постижения като единствен критерии за участие в Рамковата програма също бяха затвърдени от страна на министрите и Комисията. Г-н Моедас също така изрази съгласие с министрите относно необходимостта от постигането на синергии на Рамковата програма с други програми на ЕС, като Европейските структурни и инвестиционни фондове с цел увеличаването на въздействието от научните изследвания на национално ниво.

По време на заседанието се обсъди още процесът на стратегическо планиране на съвместните партньорства и мисиите, които са от ключово значение за изпълнението на новата рамкова програма  по отношение на фокуса и въздействието й. България ще продължи да разчита на национално и европейско ниво на научна експертиза, която в този случай е незаменима и трябва да бъде основен двигател в процеса на стратегическо планиране.

           

 

Странична лента