Съдържание

Обучение на тема „Комуникация и обществена ангажираност с науката“

На 29  и 30 октомври 2018 г. в Лабораторния комплекс на София Тех Парк, дирекция „Наука“ на МОН организира среща с членове на Националната контактна мрежа по РП „Хоризонт 2020“ и обучение на тема „Комуникация и обществена ангажираност с науката“. На събитието бяха поканени представители на медиите, служителите, отговорни за връзките с обществеността на Българска академия на науките и на университетите. 

В рамките на събитието заместник-министър Карина Ангелиева представи новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027). Г-жа Ангелиева представи общата рамка, структурата, целите и инициативите на „Хоризонт Европа“, като обърна специално внимание на елементите на националната позиция, която има за цел да защити интересите и приоритетите както на българските учени, изследователи и участници в иновационната екосистема, така и на европейската научноизследователска общност.

Сред основните приоритети за България са гарантиране на равнопоставеност при участието в проекти по Рамковата програма, мобилността на учените, приобщаващо участие за подобряване на напредъка на изоставащите страни, по-големи инвестиции  за  докторанти и пост-докторанти, по-голям процент финансиране за съвместни проекти с други държави членки на ЕС и ефективна синергия при планиране и финансиране на проекти със средствата и възможностите, които предоставят кохезионните фондове.

Г-жа Ангелиева насърчи участниците, като представители на научната и академична общност и медиите да споделят своите предложения, становища и препоръки по съдържанието на „Хоризонт Европа“, за да имаме съгласувана и единна национална позиция в преговорите.            

Другите три сесии от двудневното интерактивно обучение бяха по темите „Начини за  комуникация и предоставяне по достъпен и разбираем начин на информация за научни постижения и резултати“, „Ролята на научния журнализъм и научна комуникация за науката и обществото“, както и информация за актуални възможностите за финансиране, които предоставя сегашната РП „Хоризонт 2020“.

Обучението се проведе във връзка с изпълнение на Оперативния план на първия етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г., приет с Решение № 640 на Министерския съвет на 5 септември 2018 г., и по-конкретно с дейности 2.3. „Повишаване на обществения престиж на учения и на научноизследователската дейност“ и  10.2. „Повишаване информираността на обществото за достиженията на науката и за научните аспекти на актуални проблеми“.  

Д-р Владимир Божилов, който представи по интерактивен начин темата за начините за  комуникация и предоставяне по достъпен и разбираем начин на информация за научни постижения и резултати,  е преподавател в катедра „Астрономия“ на Физически факултет на Софийски университет, лектор в планетариума на Детски научен център „Музейко“ и отговорник за връзките с обществеността на Фонд „Научни изследвания“. Д-р Божилов е активен популяризатор на науката и редовен лектор на Софийския фестивал на науката, Европейска нощ на учените и други, както и национално контактно лице  за „Наука с и за обществото“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Той  представи темата „Комуникация на науката: въведение и практически насоки“.

Д-р Христьо Бойчев представи темата  „Ролята на научния журнализъм и научна комуникация за науката и обществото“. Д-р Бойчев е разследващ журналист в сферите на науката и здравеопазването, който работи и живее  в Берлин. Фокусът на работата му е върху журналистиката на данните - насока в журналистиката, която се основава на обработка на данни и тяхното използване за създаване на журналистически материал. През 2016 г. е избран за трети най-добър журналист в Германия от журито на Medium Magazin. Работил е като разследващ журналист в здравеопазването за correctiv.org -  първата неформална новинарска организация в немскоезичния регион, както и като разследващ научен журналист на свободна практика в сферата на медицината за Stern, Der Spiegel и Nature.

Ели Канева, държавен експерт в Министерството на транспорта, информационните технологии и Национален представител в програмния комитет за сектор „Информационни и комуникационни технологии“ по ”Хоризонт 2020” сподели своя опит и препоръки  при подготовката и представянето на партньорски профил на българските организации за успешно участие в проекти по РП „Хоризонт 2020“.

С проведеното обучение се цели да се постигне общо разбиране, когато се говори за наука и възможностите за европейско проектно финансиране в контекста на обществената значимост на научните резултати и тяхното припознаване като приоритет за българските медии.

Събитието беше успешно и дирекция „Наука“ ще продължи да инициира по този модел информационни кампании в София и в страната, с цел увеличаване участието на български учени в Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. 

 

Свързани документи

Странична лента