Съдържание

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРИЕ ЧАСТИЧЕН ОБЩ ПОДХОД ПО РЕГЛАМЕНТА ЗА ДЕВЕТА РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Научни изследвания”, на 30 ноември 2018 г. в Брюксел. Австрийското представителство представи за обсъждане и одобрение Заключения на Съвета за Европейското научноизследователско пространство, доклад за напредъка на Специфичната програма за изпълнението на рамковата програма „Хоризонт Европа“ и частичен общ подход по Регламента за създаване на „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите.

Докато Заключенията и Докладът за напредък бяха приети с консенсус и без коментари от страните членки, то проектът за частичен общ подход бе обект на интензивни дискусии в продължение на часове.

Заместник-министър г-жа Ангелиева изрази принципната подкрепата на България в знак на солидарност към частичния общ подход, като също така обърна внимание, че преговорите се провеждат с прекалено високо темпо, което не следва да бъде за сметка на качеството на крайния продукт.

Г-жа Ангелиева благодари на Австрийското председателство относно предложения пакет „Advancing Europe”, който има за цел да увеличи съвместните научни изследвания и иновации в целия Европейски съюз. Този пакет от промени бе представен като отговор на исканията на редица държави членки от Източна Европа, в т.ч. и България, за по-ефективни механизми за увеличаване участието на учени от новите страни-членки на Съюза и преодоляването на т. нар. „иновационна пропаст“ между старите и новите страни членки. По време на преговорите на техническо ниво е договорен и по-голям бюджет за частта „Разширяване и укрепване на европейското научноизследователско пространство“. В тази връзка г-жа Ангелиева изрази позиция в подкрепа на хоризонталния подход на тези мерки, като подчерта, че е нужно драстично увеличение на бюджета на този пакет, който трябва да бъде подкрепен и допълнен с общоевропейски усилия.

Успех бе постигнат и във връзка със структурата на Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“, като бяха одобрени новите клъстери „Култура и приобщаващо общество“, „Гражданска сигурност и обществото“, „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ и „Мобилност“. По този начин с подкрепата на България бе осигурен по-голям фокус върху културното наследство, обществено-икономическите трансформации, приобщаването и растежа, устойчивостта и сигурността, вкл. киберсигурността, цифровите технологии, кръговата икономика, чистия и достъпен транспорт и др.

Обект на интензивни преговори бе и предложеният от Европейската комисия „Европейски съвет по иновациите“ (ЕСИ), който има за цел насърчаване на всички форми на иновации със силен акцент върху водещите до пробив и революционните иновации с потенциал и тяхното разрастване чрез основните си инструменти „Изследвач“ и „Ускорител“. България се обяви за повече мерки за разнообразяване на финансовите схеми и по-добър географски баланс с цел по-голямо участие на източноевропейските малки и средни предприятия и новосъздадени предприятия.

Обсъдени бяха и европейските партньорства, като бяха договорени мерки за тяхното „отваряне“ за участници от целия Европейски съюз, както и за тяхното по-добро управление и контролиране.

Заместник-министър Ангелиева приветства Австрийското председателство и своите колеги за огромния напредък по законодателното досие, като пожела успешно председателство на румънската делегация, която представи своите приоритети в сферата на научните изследвания.

Странична лента