Съдържание

335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения са отворени по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

В края на 2018 г., Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Обявените конкурсни сесии са част от работна програма 2018-2020 на „Хоризонт 2020“, като предварителните очаквания са чрез тях да бъдат преразпределени приблизително 20 млрд. евро от остатъчния бюджет на Рамковата програма.

През следващите шест месеца най-много конкурсни сесии ще бъдат отворени по третия приоритетен стълб „Социални предизвикателства“ на „Хоризонт 2020“. Общият брой на конкурсите, които ще бъдат отворени по този стълб е 224, като те ще дадат възможност на всички български научноизследователски организации, университети, малки, средни и големи предприятия да се включат активно в изпълнението на целите на Европейското научноизследователско пространство.

В рамките на вторият приоритетен стълб „Водещи технологии в индустрията“ на „Хоризонт 2020“ се очаква да бъдат обявени повече от 60 конкурса, като особено внимание заслужават възможностите предоставяни от „Инструмента за малки и средни предприятия“, както и възможностите предоставени в рамките на направления „Нанотехнологии, авангардни материали и авангардно производство“, „Космос“ и „Информационни и комуникационни технологии“.

По отношение на стълб „Високи постижения в научната област“, налични ще бъдат възможности за кандидатстване както по „Бъдещи и навлизащи технологии“, така и по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и грантовете предоставяни от „Европейския научноизследователски съвет“.

Внимание заслужават и обявените 17 конкурса по програма „ЕВРАТОМ“, както и възможностите, предоставяни от направление „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“ и програма „Наука със и за обществото“.

Допълнителна информация относно възможностите за кандидатстване по Рамковата програма, може да бъде получена от Министерството на образованието и науката в качеството му на Национален координатор на българското участие в „Хоризонт 2020“.

Пълният списък с отворените и предстоящи конкурси по Рамковата програма е публикуван тук.

Странична лента