Съдържание

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНТАКТНА МРЕЖА

Координацията на участието в „Хоризонт 2020“ от страна на Министерство на образованието и науката се реализира посредством Национална контактна мрежа (НКМ), ръководена от национален координатор (НК), включваща още представители в програмните комитети (ПК) http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=152, и национални контактни лица (НКЛ). http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=23

Във връзка с предстоящото обновяване на НКМ, каним заинтересованите лица и организации да номинират експерти с подходяща експертиза и желание за включване като членове на НКМ.

Номинираните експерти следва да отговарят на следните изисквания:

  • Отлично владеене на английски език;
  • Опит в работата на международни работни групи и експертни групи/съвети;
  • Опит при изпълнението на национални и/или европейски проекти.

Дейността на националните контактни лица е обвързана с пътувания за участие в работни срещи, с организирането на национални консултации и информационни събития, както и с предоставянето на регулярна информация и помощ при кандидатстването и изпълнението на проектите от потенциалните бенефициенти.

Участието в работата на НКМ е  доброволно, въпреки че МОН има намерение да стимулира активното участието с парични награди и да обезпечава финансово провеждането на информационни събития. По предварителни данни средната натовареност на едно лице в НКМ е до 30 часа годишно, като в това число е включено и негово участие до два пъти в годината в заседания и/или обучения.

  На актуализираната Национална контактна мрежа, дирекция „Наука“ в МОН ще  разчита за активно участие и в преговорния процес по бъдещата 9-а Рамкова програма „Хоризонт Европа“, както и за активизиране на българските научни организации за по ефективно участие в конкурсите по Рамкова програма „Хоризонт 2020“, публикувани на http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=166  

Правилата за дейността на НКМ по Рамкова програма „Хоризонт 2020“, са публикувани на : http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=23

Следва да имате предвид, че поради недопускане на конфликт на интереси членовете на НКМ са възпрепятствани да вземат лично участие в процеса на подготовка и изпълнение на проекти в съответното направление на РП „Хоризонт 2020“, но ще могат да участват в специализирани проекти за контактните лица. Номиниращата организация също ще бъде лишена от възможността да участва в съвместни изследователски проекти в съответното  направление на РП„Хоризонт 2020“, но ще има право да участва в специфични конкурси, свързани с изграждането на капацитет и други подкрепящи дейности.

Писмата с кандидатури и автобиографии (на английски език), следва да бъдат изпращани по електронен път на e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] в срок до 21 февруари 2019 г.

Странична лента