Съдържание

Индикатори, с които ще се измерва напредъкът по изпълнението на Пътната карта за ERA


Приоритет 1 – ефективни национални изследователски системи
Композитен индикатор, който стъпва на индикатора за изследователски върхови постижения, разработен от JRC (компоненти: високо цитирани публикации; PCT патенти; грантове към ERC grants; брой грантове в схемата Мария Склодовска Кюри)

Приоритет 2a – съвместно адресиране на глобалните предизвикателства
Национално публично финансиране, отделено за европейско, двустранно, многостранно научно-техническо сътрудничество, разделено на брой изследователи, заети в публичните изследователски организации. (Възможно е тук да се отчита и националното финансиране по съвместните публично-частни програми по чл.185 от ДФЕС)

Приоритет 2b – максимално използване на публичните инвестиции в научноизследователска инфраструктура
Налични национални пътни карти за научноизследователска инфраструктура с идентифицирани ESFRI проекти и кореспондиращите инвестиции. (Този индикатор не е довършен, ще се мисли в посока измерване на инвестициите, което в момента е много сложно поради наличието на комбинирани финансови източници в едни и същи инфраструктури).

Приоритет 3 – отворен пазар за изследователи
Позиции за изследователи (на 1000 изследователя в публичния изследователски сектор и университетите), годишно публикувани на сайта на EURAXESS (мрежа от центрове за мобилност на учени).

Приоритет 4 – равенство на половете и интегриране на принципа на равенството в изследванията.
Дял на жените с A grade in Higher Education Sector (HES)

Приоритет 5а – трансфер на научно знание
Процент продукти и услуги на колаборация между фирми и публичните научни организации и университетите.

Приоритет 5б – промотиране на отворен достъп до научни публикации
Дял на публикации с отворен достъп – единствено златен и зелен достъп

Приоритет 6 – международно сътрудничество
Международни съавторски научни публикации (на 1000 заети учени в публичния научен сектор)

Странична лента