Съдържание

Работна програма 2014-2015 г. за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният й бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки. През 2014 г. общият бюджет на ЕС за научни изследвания (включително това финансиране и административните разходи) ще възлезе на около 9,3 млрд. евро, а през 2015 г. ще нарасне до близо 9,9 млрд. евро.

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работната програма, която включва следните раздели:

Високи постижения в науката

 • Бъдещи и нововъзникващи технологии
 • Мерки „Мария Склодовска-Кюри“
 • Европейски научноизследователски инфраструктури (включително електронни инфраструктури)

Водещи позиции в промишлеността

 • Лидерство в базови и промишлени технологии
  • Въведение в LEITs
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Нанотехнологии, авангардни материали, производство и преработка, биотехнологии
 • Достъп до рисково финансиране
 • Иновации в МСП

Обществени предизвикателства

 • Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
 • Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски изследвания, води и биоикономика
 • Безопасна, чиста и ефективна енергия
 • Интелигентен, зелен и интегриран транспорт
 • Действия за климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровини
 • Европа в един променящ се свят - приобщаващи, иновативни и отразяващи Общества
 • Сигурни общества - защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието
Наука от и за обществото
Комуникация и разпространение
Работна програма - Европейски съвет за научни изследвания
Работна програма – Евратом

Странична лента