Съдържание

Национален информационен ден „Иновативни мрежи за първоначално обучение“, дейности Мария Склодовска-Кюри

На 8 ноември 2016 г. в Българската академия на науките се проведе Национален информационен ден „Иновативни мрежи за първоначално обучение“, дейности Мария Склодовска-Кюри, на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Събитието беше съвместно организирано от Министерството на образованието и науката и БАН, като условията за кандидатстване по отворения конкурс Н2020-MSCA-ITN-2017 бяха представени от г-жа Нина Пумпалова, представител на Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейската комисия (REA).

Информационният ден премина при голяма активност. Проведоха се изключително полезни дискусии, по време на които бяха обсъждани изискванията за кандидатстване на организациите от академичния и неакадемичния сектор, както и възможностите, които мрежите за иновативно обучение предлагат на изследователите в ранния етап на тяхната кариера.

Приложено са публикувани и презентациите на водещите лектори.

Странична лента