Съдържание

Стратегическа конфигурация, включително по отношение на специфичните цели "Разпространяване на върховите научни постижения и разшиляване на участието" и "Наука, осъществявана с и за обществото"

Европейски изследователски съвет, дейности по програмата "Мария Склодовска-Кюри"

Европейски научноизследователски инфраструктури

Информационни и комуникационни технологии

Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, авангардно производство и авангардно преработване

Космос

Малки и средни предприятия и достъп до рисково финансиране

Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания

Сигурна, чиста и ефективна енергия

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини

Европа в един променящ се свят - приобщаващи, новаторски и мислещи общества

Сигурни общества - опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

ЕВРАТОМ - ядрен синтез

ЕВРАТОМ - ядрен разпад

 

Странична лента