Съдържание

Представители в програмните комитети

Сигурна, чиста и ефективна енергия

проф. Евелина Славчева

Име на организация: Институт по електрохимия и енергийни системи - Българска академия на науките

Адрес: ул."Акад. Г. Бончев" бл.10, 1113 София 
тел.: 00359 2 971 11 61
email: 
slavcheva@bas.bg

проф. д-р Пламен Даскалов

Име на организация: Русенски университет "Ангел Кънчев"

Адрес: ул. "Студентска" № 8,  7017 Русе
тел.: 00359 82 888 405
email: daskalov@uni-ruse.bg

Здравка Пекова

Име на организация: Министерство на енергетиката

Адрес: ул. "Триадица" № 8, София, 1000
тел.: 00359 886 00 66 70
email: z.pekova@me.government.bg

Странична лента