Съдържание

Представители в програмните комитети

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

проф. д-р Камен Веселинов

Име на организация: Технически университет - София

Адрес: бул."Св. Климент Охридски" № 8, 1156 София 
тел.: 00359 897834846
email: vesselinov@tu-sofia.bg

Ясен Марков

Име на организация: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9, 1000 София
тел.: 00359 2 9409 502
факс: 00359 2 9885094
email: 
ymarkov@mtitc.government.bg

проф. дтн Кирил Тенекеджиев

Име на организация: Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

Адрес: ул. "Васил Друмев" № 73, 9026 Варна 
тел.: 00359 52 52 245
email: kiril.tenekedjiev@fulbrightmail.org

Странична лента