Съдържание

Официална анимирана презентация

 

Какво е Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки. През 2014 г. общият бюджет на ЕС за научни изследвания (включително това финансиране и административните разходи) ще възлезе на около 9,3 млрд. евро, а през 2015 г. ще нарасне до близо 9,9 млрд. евро. Окончателните суми за 2015 г. зависят от решението за бюджета за 2015 г.

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания, който бе променен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия. Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити.

Поканите за 2014-2015 г. включват 500 млн. евро за двете години за иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов инструмент за МСП. Очаква се в много от проектите да бъдат включени свързани с равенството между половете аспекти, предоставено е и финансиране за по-нататъшно стимулиране на дебата относно ролята на науката в обществото. С въвеждането на „свободен достъп” публикуваните резултати от проекти ще станат достъпни за всички.

През декември 2013 г. Европейската комисия представи за първи път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да реши проблеми, с което да бъде променен животът на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014-2015 г., теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове. Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

  • Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
  • Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
  • Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

Нови възможности предоставяни от Participant Portal

Разработена е нова функция в Портала на участниците (Participant Portal), а именно: за търсене на партньори директно в контекста на отделните теми на поканите за проекти (открити и предстоящи). Потенциалните кандидати могат да получат достъп до списъка със съществуващи заявки за търсене на партньори по дадена тема директно от страниците на конкретните покани (линк към пример: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-nmbp-24-2018.html)

От същото място, номинираните за представители на юридически лица (Legal Entity Appointed Representatives (LEARs)) могат да задават нови изисквания за търсене на партньори от името на тяхната организация.

Налични са подробни указания (https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-40021220-4I3PU5gdNjLaT50CVlFsGR3cbm7veBIKiTQBATzNQYbqkrzucDaY9IhxzduQyi8F554IDWJi8ost4spRvHHkism-Jj71zxYb8yrU27eRVwcm5K-xzW0KAhzP3A3TUnbNILtHTI4A8nzxMPn58A3s3Cwe6Xy)

7 TYPICAL MISTAKES IN CALCULATION OF ELIGIBLE PERSONNEL COSTS IN H2020

7 TYPICAL MISTAKES IN CALCULATION OF ELIGIBLE PERSONNEL COSTS IN H2020

Personnel costs generally make up the majority of a project budget in Horizon 2020. Consequently, it is also the most common field for potential mistakes and errors. The complexity of the eligibility rules and the various exceptions are the main reasons why most beneficiaries suffer when it comes to calculating the eligible personnel costs in their H2020 projects.

1.What is eligible basic salary?

Eligible basic salary is the salary an employee would get for his or her usual work and duties, plus all the mandatory charges. In practice, it means that one should not get a different (usually higher) salary just because she/he is now working on an H2020 action.

2.What other fiscal or in-kind benefits can be added to basic salary?

The good news is that basically any additional salary component, benefit, even in-kind benefit could be added to the eligible basic salary costs. The bad news is that all of these additional components must be based on the usual remuneration policy of the Beneficiary i.e. it must not be H2020 specific!

3.Financial year or monthly-based calculation?

Each beneficiary must choose whether they calculate the hourly rates of each employee once a year for the entire year (fiscal/financial year calculation), or once a month (monthly-based calculation). This does not seem to be too difficult the problem is that one Beneficiary must use only one of these methods for all its projects and employees: larger organisations often forget to centralise these processes and use both methods in parallel (by different faculties or departments), which leads to inconsistencies in hourly rates.

4. Which productive hours should be used?

This is the next keystone that must be selected at Beneficiary level. Each of the three options (1. 1,720 EC standard; 2. Actual for each employee; or 3. Beneficiary standard) has different advantages and disadvantages, so one should consider it carefully which of them would be the most beneficial for the legal entity: not only cost-wise, but also time-wise.

5.What is then the eligible hourly rate?

The hourly rate calculation is very simple once the Beneficiary understands and implements the protocols for the calculation routes (i.e. fiscal or monthly-based; standard(s) or actual): total eligible personnel costs divided by the total productive hours.

6.When and why do we need timesheets?

Once we have the eligible hourly rate for a particular person, only then must we look into his/her timesheets to see how many hours he/she worked during the period concerned. If we select the financial year based calculation, we summarise the project hours per financial year concerned, and multiply the two numbers. When we use the monthly option, the protocol is on a monthly level.

7.What is then the eligible personnel costs?

The key here is to identify correctly (A) what is the total eligible salary costs for a concerned employee working on the project for the selected timeframe (fiscal/monthly), (B) what is his/her total productive hours for the same period; and finally, (C) during the same timeframe how many hours he/she worked on the project. Then it's simply (A/B) x C.

Странична лента