Съдържание

Европейска програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST

Програмата КОСТ  е практически най-рано стартиралата програма на Европейския  съюз, която е създадена за да подкрепя  научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на седемдесетте, сега тя има над 35 страни членки, в т.ч. и не членове на Европейски съюз и е отворена за участие на страни от всички континенти. Програмата е най-мащабната научна мрежа и е пример за глобален подход при решаването на важни научни и технологични проблеми.

България е пълноправен член на програмата от 1997 година и към момента участва в над 150 акции (проекти).

Програмата дава уникалната възможност да се изграждат научни мрежи, чрез които да се решават актуални проблеми и е много  добър старт за изграждане и участие в други Европейски инициативи. Организацията на програмата е на принципа отгоре надолу, т.е. залага се на креативността на учените, структурирана е на практика във всички научни направления и няма фиксирана приоритетна насоченост като Рамковата програма. Тя по своята същност подкрепя само координационно дейности, включващи работни срещи на екипи, участие в семинари и конференции,  публикационна дейност, а също и подпомагане на млади учени при краткосрочни научни визити. Същинската научна дейност по всеки проект се подкрепя от страните участнички и те имат грижа на национално ниво да организират своята дейност, така че да се изпълняват ритмично съвместните дейностите по всеки проект.

 

Странична лента