Съдържание

Информационни и комуникационни технологии

Информационните и комуникационни технологии са  в основата на иновациите и конкурентоспособността. Потенциалът и възможностите на съвременните ИКТ системи нарастват  експоненциално, подхранван от напредъка в областта на електрониката, микросистемите, изграждането на мрежи, обработката на данните и взаимодействието между човек и машина. Тези промени предоставят  големи възможности за разработване на следващо поколение отворени платформи, посредством които да бъдат приложени огромен брой иновативни устройства, системи и приложения. Очакванията са тези нови решения да допринесат за повишаване на конкурентоспособността, постигане на устойчив растеж и създаване на нови работни места.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies

 

Обществената консултация на тема „Изграждане на европейска икономика, основана на данни"

Световната икономика използва все повече и повече цифровите технологии. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) вече не са отделен сектор, а представляват основата на всички модерни новаторски икономически системи. В цифровия единен пазар свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал е гарантирано и хората и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн дейности в условията на лоялна конкуренция и високо равнище на защита на личните данни и на данните на потребителите, независимо от тяхната националност или мястото им на пребиваване.

Максимизирането на потенциала за растеж на европейската цифрова икономика е един от приоритетните стълбове на ЕК в Стратегията за цифровия единен пазар. Цифровата икономика може да разшири пазарите и да насърчи по-доброто предлагане на услуги на по-добри цени, да осигури по-голям избор и да създаде нови източници на заетост.

На 10 януари 2017 г. Европейската Комисия прие пакета „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“, състоящ се от Съобщение https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52038  и работен документ на службите на Комисията https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52044

Основната цел на предвидената публична консултация е да спомогне за формиране на бъдещия дневен ред на политиката в областта на основаната на данни европейска икономика.

Респонденти, към които е насочена публична консултация са:
  *   Предприятия от всякакъв мащаб;
  *   Производители и ползватели на свързани устройства;
  *   Оператори и ползватели на онлайн платформи;
  *   Информационни брокери;
  *   Предприятия, които пускат на пазара основани на данни продукти и услуги;
  *   Публични органи;
  *   Неправителствени организации;
  *   Организации на научни изследователи и научноизследователски организации;
  *   Потребители.
  Публичната консултация ще бъде отворена до 26 април 2017 г.

Допълнителна информация за участие в нея можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ee474b56-a65f-4052-867b-91a50a9f6fd8?draftid=73eda04c-d701-4533-acf1-a654c84651cd&surveylanguage=BG

Вашите индивидуални становища по обявената от Европейската комисия, публична консултация относно „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“, можете да изпращате и до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“  - d.asenov@mon.bg

Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“

Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

  • Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;
  • Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;
  • Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на 7-ма Рамкова програма (предшественик на „Хоризонт 2020“).

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – z.karova@mon.bg и d.asenov@mon.bg

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.

Актуално

Европейската комисия стартира подготовката на нова инициатива за следващо поколение интернет (Next Generation Internet initiative), която ще включва:

  • Онлайн платформа, където участниците могат да получат достъп до работните документи и да ги коментират
  • Конкурс по програма ИКТ от „Хоризонт 2020“ – очаква се на 8 декември 2016 г. да бъде отворен конкурс ICT-41-2017 „Next Generation Internet“. Крайният срок за подаване на проекти е 25 април 2017 г. Повече информация за предстоящия конкурс може да намерите на: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-41-2017.html
  • Отворени консултации (проучване) – Европейската комисия иска да чуе мнението на хората за това, какво очакват в бъдеще от Интернет. Консултациите са отворени на 9 ноември 2016 г., а крайният срок за попълване на въпросника е 9 януари 2017 г.

В тази връзка се обръщам към Вас с молба за участие в проучването. Моля, при интерес от Ваша страна да попълните въпросника, който е достъпен на

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NGI

Моля да изпратите попълнения формуляр на електронен адрес ekaneva@mtitc.government.bg

Повече информация за инициативата Next Generation Internet initiative може да намерите на:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/next-generation-internet-initiative

---------------------------------------------------------------------------------------------

В рамките на ESWC 2017, ежегодна конференция, която тази година  се провежда между 28.05.2017 и 01.06.2017 в Порторож, Словения, се организира  се нетуъркинг сесия за EU проекти. Срокът за кандидатстване е 22.04.2017 на адрес: https://easychair.org/conferences/?conf=eswc2017eunw

Изискват се две страници разширен абстракт с описание на проекта,  на развойните теми и цели и какво ще се покаже по време на сесията на конференцията, включително и какво се предлага на потенциални партньори и какво се иска от други проекти и партньори, подкрепено с линкове към датасетове, инструменти, прототипи или примери за потребление.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Horizon 2020: two years on

H2020 Annotated Model Grant Agreement version 2.2

Нова версия на Model Grant Agreement

Horizon 2020 Monitoring Report 2014

EUA vision for the design of the Ninth EU Framework Programme

Horizon 2020 Indicative Audit Programme

Странична лента