Съдържание

Космос

Космическите проучвания имат за основна цел и предизвикателство да стимулират иновативната космическа индустрия и изследователска общност, да разработят космическа инфраструктура, която да отговори на обществените потребности и бъдещата политика на Съюза.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space#Article

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

 

Публична консултация относно работната програма в направление "Космос" за периода 2018 - 2020 г.

На 08 февруари 2017 г., в конферентния център „Албер Боршет“ на Европейската комисия в гр. Брюксел, Белгия се проведе 16-то заседание на програмен комитет „Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Основна цел на срещата бе свързана с инициирането на процеса по разработване на работната програма в направление „Космос“ за периода 2018 – 2020 г. Очакванията са през месец октомври 2017 г. да бъде финализиран процеса на одобрение на цялостната работна програма в направлението.

С оглед своевременното включване на българската научна общност при разработване на работната програма за периода 2018 – 2020 г. в направление “Космос”, до края на м. март 2017 г. ще бъдат проведени консултации с всички заинтересовани страни, представители на български научни и изследователски институти с капацитет в областта на космическите изследвания.

Основната цел на планираните консултации е да бъдат изготвени предложения с конкретни коментари и препоръки по работната програма 2018 - 2020 г., които да бъдат представени на следващото заседание на програмния комитет през м. април 2017 г.

При проявен интерес за участие в организираните консултации, следва да се регистрирате за включване в актуализиран списък на заинтересованите страни по направление “Космос”, изпращайки следните данни за Вашата организация: наименование, област на експертиза, както и кратка информация за това дали сте участвали с проекти по направление “Космос”  на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Информацията следва да изпратите в срок до 19 март 2017 г. на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

 

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 22 март 2017 г. в Министерството на образованието и науката (МОН) се проведе обществена консултация за обсъждане на работната програма за 2018-2020 г. по направление “Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Мероприятието бе организирано от дирекция „Наука“, МОН съвместно с представителите на националната контактна мрежа по направление „Космос“.

Основна цел на събитието бе популяризиране на възможностите за кандидатстване по „Хоризонт 2020“ и по-конкретно участието на потенциално заинтересовани страни в процеса по разработване на работната програма в направление “Космос“ за периода 2018-2020 г. чрез даване на препоръки и коментари по предварително заложените от Европейската комисия тематични области.

На срещата присъстваха повече от 25 представители на българската научноизследователска общност, а основни лектори бяха г-н Димитър Асенов – главен експерт, дирекция „Наука“; г-жа Виолина Кехайова и г-жа Христина Ковачева – представители в програмен комитет „Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Активното включване на потенциално заинтересовани страни в процеса по разработване на работната програма ще даде възможност за увеличаване дела на проекти с българско участие, финансирани по Хоризонт 2020.

Проведените консултации бяха първи от поредица такива, които предстои да бъдат осъществени до края на м. септември 2017 г., когато Европейската комисия ще представи окончателен вариант на работната програма за 2018 – 2020 г.

Странична лента