Съдържание

Дейности по програма “Мария Склодовска - Кюри”

Обучението и кариерното развитие помага за формирането на водещи изследователи. Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

Финансиране: 6,162 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: nauka@mon.bg

 

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ, ДЕЙНОСТИ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ, „ХОРИЗОНТ 2020“ (H2020-MSCA-IF-2018)

На 20 юни 2018 г.  се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и МОН. В него взеха участие  представители на български организации и индивидуални кандидати, които ще подготвят предложение по схемата.

В рамките на събитието бяха представени условията за кандидатстване за 2018 г., като беше акцентирано на новостите от Работната програма за 2018-2020 г. В пакета документи от обучението, приложен тук, е включен и “Формуляр за заявяване на интерес” за приемане на стипендианти. Отправяме покана  към всички български организации, които проявяват интерес за участие в конкурса, да попълнят формуляра и да го изпратят за разпространение на е-мейл адрес : tchouprenska@cu.bas.bg 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 10, ет. 3 се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и дирекция „Наука“, МОН. В рамките на събитието бяха представени препоръки за подготовка на успешен проект по схемата, като беше споделен и ценен опит от успешни български кандидати.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и програмата на практическото обучение.

Информационен ден за конкурс H2020-MSCA-RISE-2018

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори  от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.

Д-р Десислава Коларова, представител на Европейската комисия, направи преглед на условията по конкурса и запозна присъстващите с новостите в Работната програма за 2018-2020 г. Проф. Румяна Статева, ИИХ-БАН, и г-н Станимир Йовчев, „Давид Холдинг“ АД, представиха своя опит и най-добри практики като бенефициенти по вече одобрени проекти от предишни схеми. От страна на Министерството на образованието и науката участие в информационния ден взеха г-жа Златина Карова – национален координатор на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и формуляра за търсене на партньори по MSCA.

Обучение за подготовка на проекти за индивидуални стипендии Мария Скл.-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“

На 28 юни 2017 г. в конферентната зала на Информационния център на ЕС, Представителство на ЕК в София, се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-IF-2017).

Обучението беше организирано от МОН и националните контактни лица за Мария Скл.-Кюри. В рамките на събитието бяха представени препоръки за подготовка на успешен проект по схемата, като беше споделен и ценен опит от успешни кандидати и оценители.

Информационен ден за конкурс “Individual Fellowships (MSCA-IF-2017) - 29 май 2017 г.

На 29 май 2017 г. в конферентната зала на ЕЦИ-БАН се проведе информационна среща за отворения конкурс за индивидуални стипендии Мария Склодовска-Кюри от програмата  „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-IF-2017).

Срещата беше организирана от МОН и националните контактни лица  за Мария Скл.-Кюри. В рамките на събитието бяха представени условията за участие и подготовка на проекти от гледна точка на организацията-домакин и единствен бенефициент по тази схема.

На 28 юни 2017 г. предстои да бъде проведено и обучение за индивидуалните кандидати по Н2020-MSCA-IF-2017. Предварителната регистрация за обучението ще бъде отворена на 15.06.2017 г.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и формуляра за заявяване на интерес.

Странична лента