Съдържание

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 януари – 30 юни 2018 г.)

По време на Председателството на Съвета на Европейския съюз за периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. Република България ще се стреми в позитивен дух към постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност и реализирайки „отворено към гражданите“ Председателство.

Страната ни ще търси баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на Европейския съюз (ЕС) за постигане на реални, видими резултати в активен диалог с гражданите по европейските въпроси и вотговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост, устойчив растеж и по-силно присъствие на ЕС на световната сцена.

Водещ принцип на Българското председателство ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите членки чрез предлагане на компромисни решения в рамките на общностния метод.

Република България поема отговорността по време на своето Председателство да бъде балансьор и страна, която търси консенсус, компромис и разбирателство между държавите членки за приемането на решения и придвижването на проектите на законодателни актове.

По време на нашето Председателство ще насърчаваме партньорствата на всички нива на основата на интегриран подход и съвместно сътрудничество.

Българското председателство ще работи по темите за младежта и сигурността като хоризонтални приоритети, с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред младите хора и съвременната среда за сигурност.

По време на Председателството на Съвета на ЕС Република България ще отправи три основни послания за:

КОНСЕНСУС

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

КОХЕЗИЯ

ЕВРОПА НА КОНСЕНСУСА

България ще търси широк КОНСЕНСУС сред страните членки по важни за гражданите на Европейския съюз въпроси.

Сигурност и миграция

Република България като председател на Съвета на Европейския съюз ще работи за изграждане и прилагане на ефективни механизми за повишаване сигурността на гражданите на ЕС, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси.

Постигането на устойчива система за управление на миграцията и повишаване на ефективността на политиката за връщане ще бъде основен приоритет, за реализирането на който ще се работи чрез засилване на диалога с трети страни.

От първостепенна важност ще бъде и завършването на реформата на Общата европейска система за убежище, основана на принципите на отговорност и истинска солидарност, и финализирането надискусията по актовете – част от правната рамка на тази система.

В областта на сигурността и борбата с престъпността и тероризма усилията на Българското председателство ще бъдат насочени към подобряване на взаимната съвместимост на информационните системи и бази данни на ЕС; финализиране на работата по предложенията за изменение на правната рамка за функционирането на Шенгенската информационна система; поставяне на основите за ефективното прилагане на Директивата за обмен на резервационни данни на пътниците за целите на борбата с тежката престъпност и тероризма и формулиране на единни стандарти и процедури при извършването на проверки за сигурност по границите и във вътрешността на ЕС.

В областта на отбраната, като част от сигурността на Европа, Българското председателство ще продължи интензивната и целенасочена работа по приоритетите на Общата политика за сигурност и отбрана в изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност.

Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз

Европейският съюз има ясен интерес от стабилност, сигурност и просперитет в Западните Балкани, където неговите правила и ценности се зачитат. Предоставянето на осезаема европейска перспектива за всички страни от Западните Балкани, включително провеждане на диалог, основан на изпълнението на условията и принципа на собствените заслуги, политическа воля и решителни реформи от страна на тези държави, е от ключово значение не само за региона, но и за Европейския съюз като цяло.

Република България придава особена важност на задълбочаване на регионалното сътрудничество и развитие на добросъседски отношения. Споделяме важността на т.нар. дневен ред за свързаност (транспортна, комуникационна, инфраструктурна, енергийна) с разбирането, че целта му е подобряване на връзките именно с Единния пазар на ЕС.

Потенциалната инициатива за дигитална свързаност, която Българското председателство планира да предложи, е поетапно възприемане на правилата за роуминг в Европейския съюз и от страните от Западните Балкани, преминаващо през постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за широколентов интернет достъп.

Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион

Водени от разбирането, че ЕС следва да се възползва пълноценно от потенциала на съществуващите макрорегионални стратегии, когато това е целесъобразно, ще работим за засилването на видимостта на Дунавския и Черноморския регион, включително чрез повишаване на свързаността помежду им на основата на потенциала на двата региона.

Намаляването на различията както в рамките на региона на басейна на река Дунав, така и в рамките на Черноморския регион продължава да бъде съществено предизвикателство.

Българското председателство ще работи за подобряване на свързаността на двата региона и за прилагането на високите стандарти на политиките на ЕС за опазване на околната среда и устойчиво развитие на Дунавския и Черноморския регион.

Ефективно, бързо и справедливо правосъдие

За осигуряването на ефективно наказателно преследване на измамите и другите престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, ще работим приоритетно за институционализирането и стартирането на работата на Службата на Европейския прокурор.

Република България ще се стреми към провеждане на интензивни дискусии за подготовка на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г., както и по темата за електронните доказателства. Тази тема е тясно свързана с повишаване на ефективността на органите на съдебната власт, както и с подобряване на съдебното сътрудничество между държавите членки.

В областта на семейното право ще работим приоритетно за приемането на нов Регламентотносно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси, свързани с родителската отговорност и относно международното отвличане на деца (Брюксел ІІа), отчитайки обстоятелството, че предложението засяга голям кръг граждани в държавите членки и се отнася до особено чувствителни аспекти на техния живот.

ЕВРОПА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

България ще бъде балансьор и ще насърчава среда на конкурентоспособност, която е важна за икономическия просперитет на гражданите на Европейския съюз.

Конкурентен Единен пазар

По време на своето Председателство Република България ще работи за укрепването на Единния пазар като едно от най-важните постижения на ЕС за изграждане на по-силна европейска икономика.

Ще поставим акцент на Единния цифров пазар като източник на растеж и конкурентоспособност с цел постигане на по-висок дял на потребителите, използващи онлайн услуги, и бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички сектори на икономиката.

Справянето с предизвикателствата в тази област е свързано със създаването на ясна и опростена правна среда, която да позволи на потребителите да се включват пълноценно в Единния цифров пазар и да използват ефективно възможностите на онлайн пространството независимо от това, къде се намират в рамките на ЕС.

Ще работим за премахване на правните пречки за осъществяване на трансгранична търговия и за постигането на реален напредък за справяне със съществуващите регулаторни бариери, които възпрепятстват установяването и трансграничното предоставяне на услуги в рамките на ЕС. Ще насърчаваме намаляване на необоснованите и непропорционалните изисквания към бизнеса в сферата на услугите чрез прилагане на по-усъвършенстван механизъм за уведомяване и проверка за съответствие с европейските изисквания и за създаване на съответните инструменти в подкрепа на бизнеса за справяне с необходимите административни формалности, улеснен достъп до информация и онлайн процедури. Усилията ни ще бъдат насочени към:

-ускоряване на процеса на доизграждане на конкурентен и справедлив Eдинен цифров пазар; подпомагане на свързаността в рамките на ЕС; актуализиране на регулаторната рамка за телекомуникациите; усилване на доверието и сигурността на личните данни в цифровото пространство и развитието на европейска икономика, базирана на данни;

-развитие на интермодалните превози; засилване на конкурентоспособността и устойчивостта на въздушния транспорт на ЕС и постигане на напредък по законодателните предложения от т.нар. автомобилен пакет;

-справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби и предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане при засилено административно сътрудничество и ефективен обмен на информация между държавите членки.

Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации

България ще работи за насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, което има водеща роля за икономическото и социалното развитие на ЕС. Това включва: напредък по прилагането на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия; развитие на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата за малките и средните предприятия при спазване на принципа „Мисли първо за малките“; стимулиране на социалните иновации в икономиката, образованието, здравеопазването и информационните и комуникационните технологии с акцент върху младите хора, предприемаческата екосистема и развитието на умения и компетенции за ХХІ век.

В допълнение ще работим за модернизация на европейските образователни системи и учебни програми чрезнасърчаване на разпространението на общите европейски ценности, на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене; утвърждаване ролята на учителите като ключови участници в образователния процес и фактор за повишаване качеството и ефективността на образованието; широко въвеждане на информационните и комуникационните технологии на всички нива на образователната система.

Икономически и паричен съюз

Българското председателство ще работи върху създаване на оптимални условия за силен икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Република България ще насърчи дискусиите, представени в стратегическите документи на ЕС, в това число в Доклада на петимата президенти, Бялата книга на Комисията и други, като ще се стреми към:

-Задълбочаване на ИПС

Наша цел ще бъде насърчаването на отговорни фискални политики, осигуряващи устойчивостта на публичните финанси и отговарящи на дългосрочните предизвикателства пред икономиките от ЕС, и продължаване безпроблемното изпълнение на инвестиционния план за Европа като стратегически инструмент за преодоляване на инвестиционния недостиг в ЕС и мобилизиране на устойчиви частни инвестиции в цяла Европа.

-Намаляване на рисковете в банковата система, завършване на Банковия съюз иизграждане на Съюза на капиталовите пазари

Ще насочим усилията си за постигане на политическо съгласие по мерките за намаляване на рисковете в банковата система и ще продължим работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз. България ще продължи работата по мерките за изграждането на Съюза на капиталовите пазари с оглед постигане на баланс между банковото и небанковото финансиране. Ще работим за укрепване на европейската финансова система, както и за създаването на повече възможности за финансиране на малки и средни предприятия.

 

Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда

Република България ще работи за запазване на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на живот на населението посредством устойчив растеж и „зелена икономика“ с акцент върху прехода към кръгова икономика и екологичните иновационни инициативи, насочени към ефективното използване на ресурсите и намаляването на вредното въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Усилията по време на Българско председателство ще бъдат насочени и към инициативи, свързани с популяризиране на използването на различни механизми, включително иновативни решения, за подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и към осигуряване на устойчива рамка по околна среда чрез по-добро регулиране и цялостно интегриране в секторните политики.

Стабилен Европейски енергиен съюз

Наша основна цел е създаване на стабилен Енергиен съюз и увеличаване потенциала на регионалното сътрудничество чрез насърчаване изграждането на липсващата инфраструктура с оглед преустановяване изолацията на част от държавите членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи.

Осигуряването на сигурността на газовите доставки посредством диверсификация на източниците и маршрутите, защита на енергийната критична инфраструктура,както и дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност като принос за намаляване на енергийното потребление, са сред ключовите въпроси, по които Българското председателство ще работи за намиране на устойчиви решения.

Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа

Ползите от свободното движение на работници за безпроблемното функциониране на Единния пазар и за развитието и конкурентоспособността на европейските икономики са безспорни. Европейските граждани следва да могат да се възползват в максимална степен от възможностите за работа в рамките на Единния пазар, без това да води до злоупотреби със системите за социална сигурност, социален дъмпинг или „изтичане на мозъци“.

Виждаме „Бъдещето на труда“ в идентифицирането на точните умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост, уменията и компетенциите, необходими за 21век.

По време на Българското председателство ще работим за:

-задълбочаване на дебата за нарастващата роля на човешките ресурси и необходимостта от увеличаване на инвестициите в човешки капитал;

-популяризиране на концепцията за ранно детско развитие и инвестиране в образованието и грижите в ранна детска възраст;

-по-добра среда за развитие на социалната икономика с акцент върху социалните иновации;

-равни възможности и недопускане на дискриминация с фокус върху равнопоставеността на жените и мъжете и ролята на „Жените в дигиталния свят“;

-утвърждаването на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото;

-борба с бедността и социалното изключване чрез активни политики, ограничаващи рисковете от установяване на трайна зависимост от социални помощи;

-облекчаване на свободното движение на работници и предоставянето на услуги в ЕС чрез ревизиране на регламентите за координация на системите за социална сигурност и подобряване на действащите правила за командироване на работниците в рамките на предоставянето на услуги;

-отчитане ролята на законната миграция за развитието на европейската икономика и регламентиране на условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения;

-защитата на здравето и подобряване на здравните показатели на гражданите на ЕС чрез осигуряване на достъп до ефективни и иновативни лекарствени продукти на приемлива цена и стимулиране на здравословното хранене при децата; насърчаване на физическата активност; осигуряване на по-здравословни и безопасни условия на труд.

ЕВРОПА НА КОХЕЗИЯТА

България ще работи за увеличаване на благосъстоянието на всички граждани на Европейския съюз с насърчаване на сближаване или КОХЕЗИЯ, която създава условия за единство и солидарност. Българското председателство ще положи усилия за търсене на най-подходящите решения не само за бъдещето на кохезионната политика, но и за цялостната кохезия в европейското общество.

Постигането на конкретни резултати и осигуряването на европейска добавена стойност са от ключово значение за европейския проект и реализацията му чрез бюджета на ЕС. Едновременно с това те са и характерни черти на политиката на сближаване, водеща до осезаеми резултати за всички региони на ЕС, поради което бъдещето на тази политика е важен приоритет за Българското председателство.

Реформирана Многогодишна финансова рамка след 2020 г.

Отдавайки голямо значение на въпроса за стабилните финанси на ЕС, Българското председателство ще стартира инициативи за продължаване на дебата за реформирана Многогодишна финансова рамка след 2020 г.

Ще поставим темата за бъдещото използване на финансовите инструменти във фокуса на дебата за растежа и конкурентоспособността на европейската икономика. Ще работим за успешното прилагане на бъдещите финансови инструменти и създаването на рамка, базирана на научените уроци и насочена към по-ефективно и гъвкаво управление.

Кохезионната политика след 2020 г.

Българското председателство ще положи усилия за открит дебат за бъдещето на Кохезионната политика и нейната роля за реализацията на приоритетите на ЕС след 2020 г., като ще работи за запазване на водещата й роля в бюджета на ЕС след 2020 г.

Отчитайки широко идентифицираната от държавите членки необходимост от опростяване на законодателството, правилата и процедурите, ще работим за оптимизиране модела на споделено управление и ефективно прилагане на принципа на пропорционалност, с фокус върху резултатите.

Ще работим за хармонизиране на правилата на фондовете и инструментите на Европейския съюз, както и за намирането на правилен баланс между безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти, както и между традиционните приоритети и новите предизвикателства.

Инвестициите в икономически растеж и работни места продължават да бъдат актуален приоритет. С цел да се гарантира изпълнението им и при отчитане на тенденциите за бюджетни ограничения и възникващи нови предизвикателства от решаващо значение е да се използва пълният потенциал на всички програми и инструменти. Ключовата роля на европейските структурни фондове и инвестиционните фондове за сближаването и структурните реформи на всички региони на ЕС ще бъде засилено комуникирана на гражданите на ЕС.

Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - опростяване и модернизиране

В съвременните условия на глобализация и увеличаващо се световно население нараства ролята на земеделското производство и развитието на селските райони като важни икономически, социални и дори политически фактори. От ключово значение е бъдещите параметри на ОСП след 2020 г. да бъдат определени по начин, който да допринесе за подобряване на устойчивостта на земеделските стопанства и за гарантиране на стабилно ниво на доходите на земеделските стопани.

В рамките на дискусията за бъдещата ОСП Българското председателство възнамерява да постави акцент върху запазване на бюджета на ОСП и на доказалите своята ефективност инструменти от настоящата структура на ОСП, включително схемата за единно плащане на площ и обвързаното с производството подпомагане, както и развитие на устойчиво земеделско производство при опазване на околната среда.

Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС

Културата е сред основните двигатели в бъдещото развитие на Европейския съюз, основано на нов поглед върху неговото минало. В условията на настоящите политически, социални и културни процеси в ЕС ще насочим усилията си към общите ценности и обединяващите връзки между европейските граждани.

По време на Българското председателство ще се стремим да надградим постигнатото досега и да съдействаме за по-доброто включване на културата в Многогодишната финансова рамка след 2020 г. и в новия Работен план за култура 2019-2022 г., както и за активизиране на културната дипломация на Европейския съюз в светакато инструмент на външната политика на ЕС.

Източник: Министерство за Българскoто Председателство на Съвета на ЕС 2018

Странична лента