Съдържание

Консултация - съвместно проектиране на Рамкова програма „Хоризонт Европа“

Европейската комисия стартира онлайн консултация като част от процеса на стратегическо планиране на Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

В основата на консултацията е как следващата Рамкова програма следва да бъде оформена и приложена на практика посредством стратегическия план за 2021-2024 (https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en).

Консултацията ще бъде отворена до 8 септември 2019 г.

Обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021 – 2027 г.).

Обществените консултации във връзка с предстоящата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.) са проведени чрез интернет допитване на основата на полу-стандартизиран въпросник в периода 15.01.2019 г. – 15.02.2019 г. по инициатива на Министерство на образованието и науката на Република България.

Въпросникът се състои от 3 съдържателно обособени части: в част първа са включени въпроси за самите респонденти – с информация за месторабота и проектен опит; втора част се отнася до програма „Хоризонт Европа” – 9 Рамкова програма; трета част е насочена към препоръки за увеличаване на бъдещото социално-икономическо въздействие от подкрепяните от ЕС научни изследвания и иновации.

Информация и покана за участие в допитването е разпратена по електронна поща на заинтересовани лица от университети, фирми, изследователски институции и НПО, публикувана е и на страницата на Министерство на образованието и науката (МОН) и Българска социологическа асоциация (БСА). Анализът на данни е направен чрез обработка на получената емпирична информация в специализиран пакет SPSS - версия 21.0 (IBM, 2012).

Приложеният доклад е структуриран в четири тематично обособени части: 1. методически бележки, 2. Профил на отговорилите, 3. Отношение към „РП Хоризонт Европа” и 4. Въпроси, ориентирани към бъдещото финансиране от страна на Европейската комисия. В края на всяка част са изведени основни изводи.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021 – 2027 г.).

В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа", която ще оформи бъдещето на европейските научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година. "Хоризонт Европа" ще предостави възможност за финансиране на европейски научни изследвания и иновации, които да решат най-големите обществени предизвикателства и да подпомогнат устойчивото развитие на европейската икономика и конкурентоспособност.

 Правителството на Република България се стреми да идентифицира темите, които ще бъдат важни за българското общество и научноизследователските и бизнес организации в следващите години, така че да може да повлияем върху проектирането на "Хоризонт Европа" и да гарантираме, че приоритетите за бъдещето на България и Европа са включени като теми и възможности. Каним Ви да вземете участие в обществената консултация и да изразите становище относно научноизследователските дейности, дейностите за координация и подкрепа, както и иновационните дейности, подкрепяни от Европейската комисия. Резултатите от тази консултация ще бъдат включени в подготвяните позиции на Република България по "Хоризонт Европа".

 Координацията на  провеждането на обществената консултация се осъществява от Министерството на образованието и науката на Република България и Постоянното представителство на България в Европейския съюз.

 За да изразите Вашето мнение, моля проследете този линк към онлайн анкетата. Попълването на онлайн въпросника отнема между 15 и 20 минути. Ако сметнете за подходящо, в края на анкетата можете да приложите документ с коментари и препоръки, които да вземем предвид при изготвяне на  позицията на Република България за „Хоризонт Европа“. Данните ще бъдат анализирани в цялостен вид, а индивидуалната информация ще бъде защитена в съгласие със Закона за защита на личните данни.

Ще ви бъдем благодарни ако разпространите линка към анкетата и сред Ваши колеги, партньори , заинтересовани лица и бенефициенти, за да получим максимална представителност на резултатите.

 

Препоръки за социални и хуманитарни изследвания в Хоризонт Европа

„Хоризонт Европа“ е програмата за финансиране на научните изследвания в Европейския съюз в периода 2021 г. - 2027 г. с бюджет близо 100 млрд. евро. Програмата ще продължи традицията за набиране на предложения в тематични области, сред които и енергетиката.

Резултатите от социалните и хуманитарните изследвания (икономика, социология, психология и т.н.) в областта на енергетиката са основополагащи за разбирането и посрещането на предизвикателствата пред енергийната политика. Тези резултати обаче са ограничени и рядко се взимат предвид при изготвянето на политиката.

С преодоляването на тези проблеми се занимаха над 10 000 експерти, ангажирани в дейностите на финансирания по програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС проект SHAPE ENERGY, в рамките на който бе разработен т.нар. „Дневен ред за изследвания и иновации“. Документът описва седем принципа, очертаващи действията, които финансови институции, политици и изследователи следва да предприемат, за да се засили ролята на социалните и хуманитарните изследвания в енергетиката в периода след 2020 г., най-вече в предстоящата програма „Хоризонт Европа“.

Тези принципи са:

1.      Отделяне на по-голямо финансиране за изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки в енергетиката в „Хоризонт Европа“, отколкото в „Хоризонт 2020“;

Интегриране на основните социални и хуманитарни аспекти в техническите енергийни проекти, свързани с обществени предизвикателства;

2.      Изрично посочване на засегнатите социални и хуманитарни дисциплини в обявите за набиране на предложения по „Хоризонт Европа“ в областта на енергетиката;

3.      По-активно привличане от страна на Европейската комисия на оценители на енергийни проекти с експертиза в социалните и хуманитарните науки;

4.      Изискване за включване на социални и хуманитарни изследвания в основната концепция на проектите, а не единствено в частта за повишаване на ефекта им (т.е. като придатък в края им);

5.      Извършване на социалните и хуманитарните изследвания в областта на енергетиката от лица с подходящо образование и обучение;

6.      Отчитане на качествени индикатори при мониторинга на успешното интегриране на социалните и хуманитарните изследвания в проектите.

Пълния текст на Дневния ред на английски език може да намерите тук.

Странична лента