Съдържание

Достъп до рисков капитал

Иновативните дружества и други организации често пъти изпитват затруднения при осигуряването на достъп до финансиране за високорискови нови идеи или за тяхното разработване. „Хоризонт 2020“ помага за запълването на тази „празнина по отношение на иновациите“ посредством заеми и гаранции, както и чрез инвестиране в иновативни МСП и дружества с ниска или средна капитализация. Тази подкрепа действа като катализатор за привличане на частно финансиране и рисков капитал за научни изследвания и иновации. Изчислено е, че всяко 1 евро, което ЕС инвестира, генерира 5 евро в допълнително финансиране.

Финансиране: 2,842 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

Странична лента