Съдържание

Иновации в малките и средните предприятия

На малките и средните предприятия (МСП) — основен източник на работни места и иновации — е обърнато специално внимание в „Хоризонт 2020“. Те могат да си сътрудничат по проекти като част от обединение и могат да получават подкрепа чрез специализиран инструмент, проектиран специално за високоиновативни малки дружества. Интегрираният и рационален характер на „Хоризонт 2020“ ще засили участието на МСП до поне 20 % (8,65 млрд. евро) от общите комбинирани бюджети на „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и темите „Обществени предизвикателства“. Инструментът за МСП ще бъде водещ за реализирането на тази стратегия, предоставяйки подкрепа за отделни МСП или обединения от МСП, при оценяването на пазарната жизнеспособност на техните идеи на високорисковия етап и след това да им помогне да развият тези идеи по-нататък. Освен това е налично финансиране за бизнес обучение и насоки за идентифициране и привличане на частни инвеститори.

Финансиране: най-малко 3 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: nauka@mon.bg

 

Странична лента