Съдържание

Иновации в малките и средните предприятия

На малките и средните предприятия (МСП) — основен източник на работни места и иновации — е обърнато специално внимание в „Хоризонт 2020“. Те могат да си сътрудничат по проекти като част от обединение и могат да получават подкрепа чрез специализиран инструмент, проектиран специално за високоиновативни малки дружества. Интегрираният и рационален характер на „Хоризонт 2020“ ще засили участието на МСП до поне 20 % (8,65 млрд. евро) от общите комбинирани бюджети на „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и темите „Обществени предизвикателства“. Инструментът за МСП ще бъде водещ за реализирането на тази стратегия, предоставяйки подкрепа за отделни МСП или обединения от МСП, при оценяването на пазарната жизнеспособност на техните идеи на високорисковия етап и след това да им помогне да развият тези идеи по-нататък. Освен това е налично финансиране за бизнес обучение и насоки за идентифициране и привличане на частни инвеститори.

Финансиране: най-малко 3 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes

----------------------------------------------------

SME Instrument - Survey

The European Court of Auditors is conducting a performance audit on "the SME Instrument". 

The purpose of the audit is to evaluate the design and implementation of the Horizon 2020 "SME Instrument" and formulate recommendations to the European Commission in view of the next EU Framework Programme for Research and Innovation.

In order to assess the opinions of the different stakeholders involved, we are sending a questionnaire to a sample of innovation agencies, Enterprise Europe Network nodes and Horizon 2020 NCPs. Your organisation has been selected and included in the sample.

Your opinion is invaluable so that we can provide the best possible input to help the next programme meet the needs of SMEs.

 The link below directs to the online questionnnaire made available through the secure website of chkmkt.com.

The questionnaire linked below can be answered only once. If appropriate, you are invited to pass it to the person in your organisation most able to answer questions on the "SME Instrument".

It should take approximately 20 minutes to complete the questionnaire. You are kindly asked to submit your reply by 24/03/2019

 If you have any questions, please feel free to reply by email to the ECA audit team at [email protected]

Thank you in advance for your participation and feedback.

The audit team

Click here to start →

 

Странична лента