Съдържание

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

Мобилността е движеща сила на заетостта, икономическия растеж, благоденствието и глобалната търговия. Освен това тя осигурява жизненоважни връзки между хората и общностите. Днешните транспортни системи обаче и начинът, по който ние ги използваме, са неустойчиви. Ние разчитаме твърде много на намаляващите запаси от петрол, които ни правят енергийно по-необезпечени. А проблемите, свързани с транспорта — задръствания, пътна безопасност, атмосферно замърсяване — оказват въздействие върху нашето ежедневие и здраве. За да се справи с тези проблеми, „Хоризонт 2020“ допринася за създаването на една устойчива транспортна система, която е подходяща за една модерна, конкурентна Европа.

Финансиране: 6,339 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

Странична лента