Съдържание

Климат, околна среда, ресурсна ефективност и суровини

Ерата на неизчерпаемите евтини ресурси е към своя край: достъпът до суровини и чиста вода вече не може да се приема за даденост. Биоразнообразието и екосистемите също са под напрежение. Решението е сега да се инвестира в иновации в помощ на една екологосъобразна икономика — икономика,която е в синхрон с естествената околна среда. Справянето с изменението на климата е междусекторен приоритет в „Хоризонт 2020“ и за него са отделени 35 % от целия бюджет на програмата.

Отпадъците и водите са специални приоритети. Към момента на отпадъците се дължат 2 % от емисиите на парникови газове в ЕС, докато насърчаването на растежа във водната индустрия със само 1 % може да създаде до 20 000 нови работни места.

Финансиране: 3,081 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

Странична лента