Съдържание

Приобщаващи, новаторски и мислещи европейски общества

През 2011 г. около 80 млн. души са били в риск от бедност в Европа. Значителен брой млади хора — от които зависи нашето бъдеще — не учат, не работят и не се обучават. Това са само два примера за предизвикателствата, които застрашават бъдещето на Европа и индивидите в големи слоеве от обществото. Научните изследвания и иновациите могат да помогнат, поради това „Хоризонт 2020“ финансира изследвания на нови стратегии и управленски структури за преодоляване на преобладаващата икономическа нестабилност и гарантиране, че Европа е устойчива на бъдещи спадове, демографски промени и миграционни модели. Освен това финансирането подпомага нови форми на иновация от рода на отворени иновации, иновации на бизнес модел, иновации в публичния сектор и социални иновации за посрещане на социални нужди. Подпомагайки научните изследвания и иновациите на европейско наследство, идентичност, история, култура и ролята на Европа в света, ЕС също така създава рефлективни общества — в които се проучват споделени ценности и техния принос за нашето съвместно бъдеще.

Финансиране: 1,309 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

Странична лента