Съдържание

Сигурни европейски общества

В наши дни да се осигури безопасността на гражданите означава борба с престъпността и тероризма, защита на общностите от природни и предизвикани от човека бедствия, осуетяване на кибер атаки и защита срещу незаконен трафик на хора, наркотични вещества и фалшиви стоки. Научните изследвания и иновациите в ЕС се занимават с разработване на нови технологии за защита на нашите общества, като същевременно спазват поверителността и уважават основните права — две основни ценности в сърцето на научните изследвания в областта на сигурността в ЕС. Тези технологии разполагат със значителен потенциал да стимулират икономическата дейност чрез нови продукти и услуги, и създаване на работни места.

Финансиране: 1,695 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens

Информационен ден - 24.06.2019 г. Брюксел, Белгия

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с отварянето на процедурите за набиране на предложения по Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR) за 2019 г. Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана организират Информационен ден и сесия за подпомагане на сътрудничеството (Information and Brokerage Day), които ще се проведат  на 24 юни 2019 г. в Брюксел, Белгия.

В мероприятието могат да участват организации – индустриални, научни, в т.ч. големи компании, МСП, клъстери, асоциации, институти и университети от държавите-членки на ЕС и Норвегия.

Срокът за регистрация е 20 юни 2019 г., като изрично трябва да се посочи дали ще се участва на място или ще е необходим достъп през интернет.

Допълнителна информация за информационния ден и регистрация - https://ec.europa.eu/growth/content/future-disruptive-defence-technologies-information-event_en.

 

 

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 19 април 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе обществена консултация по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“, организирана от контактната мрежа по направлението, съвместно с дирекция „Наука“ на МОН. Срещата бе ръководена от г-н Стойко Петров, национален представител в Програмен комитет по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“. На нея присъстваха представители на академичната общност и неправителствения сектор.

Целта на обществената консултация бе запознаване на заинтересованите страни с възможностите за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ в направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“, както и приоритетни области в проекта на Работна програма 2018 – 2020 в горепосоченото направление. Също така бе дискутирана Междинната оценка на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и важността на позицията на Република България предвид предстоящото българско председателство на ЕС през първата половина на 2018 г.

Търсене на партньори по отворени конкурси

Заявка за партньорство по конкурс 2017 CIP-01

Странична лента