Съдържание

Сигурни европейски общества

В наши дни да се осигури безопасността на гражданите означава борба с престъпността и тероризма, защита на общностите от природни и предизвикани от човека бедствия, осуетяване на кибер атаки и защита срещу незаконен трафик на хора, наркотични вещества и фалшиви стоки. Научните изследвания и иновациите в ЕС се занимават с разработване на нови технологии за защита на нашите общества, като същевременно спазват поверителността и уважават основните права — две основни ценности в сърцето на научните изследвания в областта на сигурността в ЕС. Тези технологии разполагат със значителен потенциал да стимулират икономическата дейност чрез нови продукти и услуги, и създаване на работни места.

Финансиране: 1,695 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens

Информационен ден - 11.04.2019 г. Брюксел, Белгия

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с отварянето на 19 март 2019 г. на процедурите за набиране на предложения по Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR) за 2019 г. Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана организират Информационен ден и сесия за подпомагане на сътрудничеството (Information and Brokerage Day), които ще се проведат  на 11 април 2019 г. в Брюксел, Белгия.

Информационният ден и сесията за подпомагане на сътрудничеството предоставят на участниците уникална възможност да се запознаят отблизо с целите, работната програма, проектните категории, процедурите и условията за участие по PADR и за достъп и използване на „Funding & Tender Opportunities Portal“. Освен това, ще осигури форум и ще опосредства контактите на компании от отбранителната индустрия, научно-изследователски организации, институти, университети, от Европейския съюз и Норвегия, които имат интерес към участие в консорциуми и сътрудничество в рамките на научно-изследователски проекти в областта на отбраната.

Настоящата информация е публикувана на интернет страницата на Европейската агенция по отбрана на адрес https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2019/03/11/save-the-date-padr-info-brokerage-day-to-be-held-on-11-april.

Информация за работната програма и процедурите може да са намери на „Funding & Tender Opportunities Portal“.

Информация за процедурите по PADR за 2019 г. и за събитието Информационен ден и сесия за подпомагане на сътрудничеството ще бъде поместена на страницата на Индустриалния форум (https://iforum-bg.mod.bg//).

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 19 април 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе обществена консултация по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“, организирана от контактната мрежа по направлението, съвместно с дирекция „Наука“ на МОН. Срещата бе ръководена от г-н Стойко Петров, национален представител в Програмен комитет по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“. На нея присъстваха представители на академичната общност и неправителствения сектор.

Целта на обществената консултация бе запознаване на заинтересованите страни с възможностите за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ в направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“, както и приоритетни области в проекта на Работна програма 2018 – 2020 в горепосоченото направление. Също така бе дискутирана Междинната оценка на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и важността на позицията на Република България предвид предстоящото българско председателство на ЕС през първата половина на 2018 г.

Търсене на партньори по отворени конкурси

Заявка за партньорство по конкурс 2017 CIP-01

Странична лента