Съдържание

Сигурни европейски общества

В наши дни да се осигури безопасността на гражданите означава борба с престъпността и тероризма, защита на общностите от природни и предизвикани от човека бедствия, осуетяване на кибер атаки и защита срещу незаконен трафик на хора, наркотични вещества и фалшиви стоки. Научните изследвания и иновациите в ЕС се занимават с разработване на нови технологии за защита на нашите общества, като същевременно спазват поверителността и уважават основните права — две основни ценности в сърцето на научните изследвания в областта на сигурността в ЕС. Тези технологии разполагат със значителен потенциал да стимулират икономическата дейност чрез нови продукти и услуги, и създаване на работни места.

Финансиране: 1,695 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens

 

Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“

Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

  • Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;
  • Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;
  • Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на 7-ма Рамкова програма (предшественик на „Хоризонт 2020“).

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – z.karova@mon.bg и d.asenov@mon.bg

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 19 април 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе обществена консултация по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“, организирана от контактната мрежа по направлението, съвместно с дирекция „Наука“ на МОН. Срещата бе ръководена от г-н Стойко Петров, национален представител в Програмен комитет по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“. На нея присъстваха представители на академичната общност и неправителствения сектор.

Целта на обществената консултация бе запознаване на заинтересованите страни с възможностите за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ в направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“, както и приоритетни области в проекта на Работна програма 2018 – 2020 в горепосоченото направление. Също така бе дискутирана Междинната оценка на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и важността на позицията на Република България предвид предстоящото българско председателство на ЕС през първата половина на 2018 г.

Търсене на партньори по отворени конкурси

Заявка за партньорство по конкурс 2017 CIP-01

Странична лента