Съдържание

Сигурни европейски общества

В наши дни да се осигури безопасността на гражданите означава борба с престъпността и тероризма, защита на общностите от природни и предизвикани от човека бедствия, осуетяване на кибер атаки и защита срещу незаконен трафик на хора, наркотични вещества и фалшиви стоки. Научните изследвания и иновациите в ЕС се занимават с разработване на нови технологии за защита на нашите общества, като същевременно спазват поверителността и уважават основните права — две основни ценности в сърцето на научните изследвания в областта на сигурността в ЕС. Тези технологии разполагат със значителен потенциал да стимулират икономическата дейност чрез нови продукти и услуги, и създаване на работни места.

Финансиране: 1,695 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: nauka@mon.bg

 

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 19 април 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе обществена консултация по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“, организирана от контактната мрежа по направлението, съвместно с дирекция „Наука“ на МОН. Срещата бе ръководена от г-н Стойко Петров, национален представител в Програмен комитет по направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“. На нея присъстваха представители на академичната общност и неправителствения сектор.

Целта на обществената консултация бе запознаване на заинтересованите страни с възможностите за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ в направление „Сигурни общества – опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“, както и приоритетни области в проекта на Работна програма 2018 – 2020 в горепосоченото направление. Също така бе дискутирана Междинната оценка на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и важността на позицията на Република България предвид предстоящото българско председателство на ЕС през първата половина на 2018 г.

Търсене на партньори по отворени конкурси

Заявка за партньорство по конкурс 2017 CIP-01

Странична лента