Съдържание

Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/.

/Information for the call in English:  https://www.fni.bg/?q=node/959 /

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „ВИХРЕН“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата:

Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране, предназначено да подкрепи учени с високи постижения:
- Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни научни постижения.
- Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска програма.
Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен”, предназначени да подкрепят пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително определени приоритети. Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения.

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по поканата от 2019 година е 1 500 000 лв., от които 1 425 000 лв. са за финансиране на проекти и 75 000 лв. за оценка на предложенията.
Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида проектни предложения - едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ изследовател“.
Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума 210 000 лв. годишно за проект за "Установен изследовател" за максимален период от пет години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък срок на проекта.

Индикативен график за конкурса:

Публикуване на покана до 31.07.2019
Начало на срока за кандидатстване 05.08.2019
Краен срок за подаване на предложения 20.09.2019
Проверка за допустимост 1.10.2019
Оценка на предложенията 20.11.2019
Информация за резултата от оценката 25.11.2019
Ориентировъчна дата за подписване на договор 1.12-10.12.2019
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 1.12-10.12.2019
Възможна начална дата на дейността 22.01-2.05.2020

Документи за конкурса:
- Покана
- Общи насоки по Национални научни програми
- General guidelines on National Scientific Programs (in English)
- Насоки за кандидатите - специфични условия на Национална научна програма „ВИХРЕН“
- Specific guidelines for the National Scientific Program “VIHREN” (in English)
- Официален текст на Национална научна програма „ВИХРЕН“

Образци на документи за кандидатстване:
- Административна форма на проектното предложение – част А (на български език)
- Административна форма на проектното предложение – част А (на английски език)
- Административна форма на проектното предложение – част B-1 за установен изследовател (на английски език)
- Административна форма на проектното предложение – част B-2 за установен изследовател (на английски език)
- Административна форма на проектното предложение – част B-1 за водещ изследовател (на английски език)
- Административна форма на проектното предложение – част B-2 за водещ изследовател (на английски език)
- Писмо от приемащата институция (на български език)
- Писмо от приемащата институция (на английски език)
- Приложение 1 (на български език)
- Приложение 2 (на български език)
- Приложение 3 (на български език)
- Приложение 3 (на английски език)

Допълнителни документи:
- Инструкции за подаване на проектните предложения (на английски език)
- Проект на договор
- Декларация при подписване на договор
- Списък с ключови думи по научни области (List of descriptors)
- Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“ по Национални научни програми „ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“
- Комплект документи като архив
- Заповед за откриване на конкурсната процедура

Източник:https://www.fni.bg/?q=node/960

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

/Information for the call in English: http://www.fni.bg/?q=node/956 /

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.   

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.
Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.
Научни панели:
• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Индикативен график за конкурса:

Публикуване на покана до 31.07.2019
Начало на срока за кандидатстване 05.08.2019
Краен срок за подаване на предложения 20.09.2019
Проверка за допустимост 1.10.2019
Оценка на предложенията 20.11.2019
Информация за резултата от оценката 25.11.2019
Ориентировъчна дата за подписване на договор 1.12-10.12.2019
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 1.12-10.12.2019
Възможна начална дата на дейността 22.01-2.05.2020

Документи за конкурса:
- Покана
- Общи насоки по Национални научни програми
- General guidelines on National Scientific Programs (in English)
- Насоки за кандидатите - специфични условия на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)
- Specific guidelines for the National Scientific Program “Petar Beron i NIE” (P. Beron) (in English)
- Официален текст на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Образци на документи за кандидатстване:
- Административна форма на проектното предложение – част А (на български език)
- Административна форма на проектното предложение – част А (на английски език)
- Административна форма на проектното предложение – част B-1 (на английски език)
- Административна форма на проектното предложение – част B-2 (на английски език
- Приложение 1 (на български език)
- Приложение 2 (на български език)
- Приложение 3 (на български език)
- Appendix 3 (in English)

Допълнителни документи:
- Инструкции за подаване на проектните предложение (на английски език)
- Проект на договор 
- Декларация при подписване на договор
- Списък с ключови думи по научни области (List of descriptors)
- Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“ по Национални научни програми „ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“
- Комплект документи като архив
- Заповед за откриване на конкурсната процедура

 

Източник:http://www.fni.bg/?q=node/958

Fulbright International Seminar, September 24-30, 2019, Sofia, Bulgaria

The Bulgarian Fulbright Commission is pleased to invite PhD, MA and BA students (juniors and seniors) to apply for participation in a one-week international seminar on the topic of “Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years after the Fall of the Berlin Wall”.
The seminar offers key-note lectures, panel discussions and workshops by leading US, Bulgarian and European diplomats, scholars, professionals and civil society experts. We look beyond theory in search of practical steps for bettering our democratic environment.

Application deadline: August 30. Please apply here: http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/

CERIC-ERIC call for proposals

CERIC-ERIC call for proposals is now open. Apply here: https://vuo.elettra.trieste.it/

CERIC-ERIC, Central European Research Infrastructure Consortium, offers access to more than 50 complementary instruments and two support laboratories, for multidisciplinary research in all fields of materials science and nanotechnology.

Researchers from all over the world can apply for access free of charge, upon the condition that results are published and CERIC acknowledged.

In addition to the access to the instruments and labs, CERIC offers support for mobility and open access publications, and more.


As usual, there will be two deadlines in this call:

  • September 2nd, 2019, 17hs CET, to have a pre-evaluation and the possibility to improve your proposal.
  • September 30th, 2019, 17hs CET, recommended only for expert users of all the techniques requested.

There are new instruments added to the offer in this call. A detailed description of the instruments and techniques available can be found here.

For further information about the call, visit https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ or contact [email protected]

If you are a researcher working in Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Northern Macedonia, Latvia, Lithuania, Montenegro, Moldova, Romania, Russia, Serbia, Slovakia or Ukraine, apply for promotional open access: in the frame of the European project ACCELERATE, personalized support for proposal preparation, measurements and data analysis can be provided upon request.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

Покана за партньорски оценки  (Interreg Europe Peer Reviews - Call for interest) в рамките на Платформите за обучение на политики в четирите тематични области на програмата: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Чрез поканата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА осигурява финансиране за експертни услуги и обмен на знания и анализи за управляващите органи и институциите, отговорни за изпълнението на политиките, финансирани в рамките на националните секторни оперативни програми.

Възможности за финансиране на МСП и Технологични Центрове в областта на чистото производство

ГИС-Трансфер Център – главен консултант за район Балкани по проект КЕТ4CP (https://www.ket4sme.eu/)

Бенефициенти: МСП и Технологични Центрове

Приоритетни области за финансиране: 6 технологии в областта на чистото производство:

1. Оптични технологии (optical technologies);
2. Микро-инженерство (micro-engineering);
3. Нано-електроника (nano-electronics);
4. Индустриални био-технологии (industrial bio-technologies);
5. Нови материали (new materials);
6. Иновативно производство (advanced manufacturing).

Главна цел: Микро-грантовете се предоставят за транс-национално сътрудничество между МСП и минимум 2 технологични центрове (партньори в проекта), които имат за цел да интегрират ключови технологии за решение на предизвикателства в областта на чистото производство. Фокусът е върху модернизиране на производствените процеси.

Финансиране: Микро-грант на стойност 50 000 Евро (еднократно плащане).
Съфинансиране: 20% за бенефициенти от Източна Европа.
Продължителност на проекта: 6 месеца.
Стартиране на процедурата: 01.06.2018
Приключване на процедурата: 29.04.2020 – 17:00 часа (централно европейско време)
Дати за оценка: 31.07.2018; 31.10.2018; 31.01.2019; 30.04.2019; 31.07.2019; 31.10.2019; 31.01.2020; 29.04.2010

 

Конкурс по проект „СТАРБИОС2“

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ
обявява
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
за ЕСЕ
за ученици, студенти и докторанти на тема:
„РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Краен срокът: 30 април 2019 г.

 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НАБИРА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ

            Фонд „Научни изследвания”  (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018-2019 г. – България – Русия“.

            Целта на програмата е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г., в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

 Допустими бенефициенти  са:

1) акредитирани  висши  училища  по  чл.  85  ал.  1,  т.  7  на  ЗВО,  които  са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

- Математика, механика;

- Физика и астрономия;

- Химия;

- Биология и медицински науки;

- Науки за Земята;

- Телекомуникации и информатика;

- Основи на инженерните науки;

- История, археология, етнология и антропология;

- Обществени науки и икономика;

- Филологически науки, изкуствознание;

- Психология, педагогически науки;

- Селскостопански науки.

 Прогнозният общ бюджет на конкурса е 900 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв., а срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

 Проектните предложения  се представят до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на  Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие можете да намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/868

 Фонд „Научни изследвания“ напомня, че със същия краен срок е отворена и поканата за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия“. Повече информация можете да откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/846

„Наука със и за обществото“ (SWAFS 2019) на РП "Хоризонт 2020"

Strategic orientation 1. Accelerating and catalysing processes of institutional change

SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education (двуетапен процес на кандидатстване)

SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations .

SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V

SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes

 

Strategic orientation 2. Stepping up support to Gender Equality in Research & Innovation policy

SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans

SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe

SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries

 

Strategic orientation 3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

 

Strategic orientation 4. Exploring and supporting citizen science

SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science

SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes

 

Strategic orientation 5. Building the knowledge base for SwafS  (двуетапен процес на кандидатстване)

SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science

SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re-examining the role of science communication

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base

 

Краен срок за кандидатстване: 02 април 2019 г. 17:00 часа (Брюкселско време) Краен срок за втори етап на двуетапните мерки: 07 ноември 2019 г. 17:00 (Брюкселско време)

 

Пълният информационен пакет е достъпен тук: http://bit.ly/2A8hmFG

 

Пълната работна програма по SWAFS за периода 2018-2020 г. ще намерите тук:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Чуждестранни експерти за участие в дългосрочни стратегически изследователски проекти

Изследователският институт към Министерството на образованието, науката и спорта на Словашката република търси чуждестранни експерти за участие в дългосрочни стратегически изследователски проекти:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/344-announcement-foreign-experts-wanted

DESIGNSCAPES УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 30 НОЕМВРИ 2018

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” (DESIGNSCAPES), в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази (проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип) и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и всяка от най-добрите 50 иновативни идеи за справяне с предизвикателствата на градската среда чрез използване на подходящи дизайн методи и инструменти ще получи финансиране в размер на 5000 евро. ВАЖНО: КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВАТА ФАЗА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 НОЕМВРИ 2018! Кандидатите, които вече са подали своите проектни предложения, могат да правят промени по тях до тази дата като спазват процедурата, описана в Ръководството за кандидатстване.

За повече информация: http://designscapes.eu/open-calls/

Актуална информация можете да намерите и на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” www.rso-csp.org , както и във фейсбук страницата на организацията @RAMCentralStaraPlanina.

Покана за набиране на проекти по DESIGNSCAPES

Градовете са сложна съвкупност от предизвикателства и тяхното решаване изисква иновативни решения, базирани на дизайна.

Това е визията на консорциума по проект „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда” (DESIGNSCAPES), в който РСО „Централна Стара планина” е единственият български участник. Проектът се финансира от програма Хоризонт 2020 и има специфичен мандат да разпредели 1 500 000 евро от своя бюджет в полза на не по-малко от 100 пилотни инициативи на дизайнери, представители на академичната общност, стартиращи предприемачи, иноватори, бизнес, администрации, НПО и др. Целта е да се разработи потенциала за развитие на градската среда, като се направят видими предизвикателствата и подкрепят иновативни процеси, които благодарение на дизайна се справят успешно с важни, порочни или системни проблеми.

Отворената покана по DESIGNSCAPES за набиране на пилотни проекти има три различни фази (проучване за осъществимост на идея, разработване на прототип и трансфер на прототип) и три различни крайни срока за кандидатстване. Бюджетът на първата фаза е 250 000 евро и с него ще се финансират поне 50 проекта. Крайният срок за подаване на проектни предложения по първата фаза е 26 октомври 2018 г.

Поканата е публикувана на сайта на проекта www.designscapes.eu. Актуална информация можете да намерите и на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” www.rso-csp.org , както и във фейсбук страницата на организацията @RAMCentralStaraPlanina.

До 1 март 2019 г. Кралската академия на Белгия за науки организира годишен конкурс, свързан с проблемите на отвъдморските региони

Кралската академия на Белгия за науки организира ежегоден конкурс, с цел стимулиране на висококачествени научни изследвания, свързани с проблемите на отвъдморските региони.

За участие в конкурса е необходимо да бъде представен оригинален и скорошен (максимум петгодишен) научен ръкопис в по определени темите.

Темите на конкурса през 2019 г. са свързани с проучване на устойчивостта на местните традиции в съвременния глобален свят; с проучване относно въздействието на урбанизацията, селскостопанското стопанство и/или индустриалното развитие върху природните екосистеми и биоразнообразието в тропическите страни и проучване относно техническото, научното или икономическото въздействие на развиващите се страни върху събирането и рециклирането на остатъци, съдържащи метали. Изследванията трябва да бъдат изпратени до секретариата на Академията преди 1 март 2019 г.

Темите на конкурса през 2020 г. са свързани с антропологично проучване свързано с трансформацията на половите връзки в настоящия контекст на икономическата промяна в отвъдморско пространство; проучване относно въздействието на изменението на климата в тропиците върху екосистемните услуги, като част от предоставянето, регулирането или подпомагането на услугите и проучване относно управлението на енергията, храните, водата и връзката им за постигане на целите за устойчиво развитие в развиващите се страни. Изследванията трябва да бъдат изпратени до секретариата на Академията преди 1 март 2020 г.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Кралската академия на Белгия за науки: http://www.kaowarsom.be.

До 04.07.2018 г. - Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.

Фонд „Научни изследвания“

ОБЯВЯВА

Конкурс за финансиране на изследователски проекти за двустранно сътрудничество между България и Китай – 2018 г.


Целта на настоящия конкурс е подкрепа на дейности, свързани с международното научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти и реализиране на изследователски проекти между учени и научни колективи от университетите и научните институции на България и Китай.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв., от които 300 000 лв. са предвидени от бюджета за 2018 г. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 200 000 лв., а максималната – 300 000 лв.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 04.07.2018 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36  месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура, както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ - http://www.fni.bg.

Pioneers into Practice

Уважаеми колеги,

Представямe Ви възможност за участие в единствената програма за професионална мобилност в ЕС на тема системни иновации – Pioneers into Practice!

Програмата е насочена към амбициозни  професионалисти, които искат да научат, развиват и прилагат иновативни модели за устойчиво икономическо развитие с благоприятен ефект върху климата.

Какво предоставя програмата:

• истинска възможнст за внедряване на иновации и иновативни процеси
• програма за мобилност, в която стажовете се допълват с интерактивни семинари, онлайн обучение и коучинг
• участие в мобилна програма: 4-6 седмици работа по конкретен казус във фирма домакин (placements) в България или чужбина
• индивидуални и групови задачи по проекти, фокусирани върху решаването на реални казуси
• достъп до онлайн обучение за системни иновации
• наставничество и коучинг за подобряване на уменията в областта на климатичните иновации
• Финансова подкрепа от 2000 евро за участие в програмата

Срок за кандидатстване:

До 15-ти април, можете да кандидатствате за участие в програмата като млад професионалист или приемна организация на адрес:

https://pioneers.climate-kic.org/

#YourPathYourFuture

Програма на китайското правителство за международна мобилност на учени

Китайският център за научен и технологичен обмен предоставя възможност за кандидатстване по Програмата за млади талантливи учени.

Програмата представлява схема на китайското правителство за международна мобилност, насочена към развитие на научно-технологичния потенциал на младите учени чрез сътрудничество с техни колеги от други страни. Насърчава се трансграничният обмен на млади изследователи и се засилва взаимодействието между изследователските институти и академичните среди.

Програмата  е насочена към млади учени от други страни, които ще работят в Китай на пълен работен ден в продължение на 6 до 12 месеца заедно с китайски екипи.  Месечното заплащане на кандидатите  е в размер на 12 500 юана (около 2 000 долара).

Надзорни органи по програмата са отделът за международно сътрудничество към Министерството на науката и технологиите, Центърът за научен и технологичен обмен, както и редица китайски изследователски институти и университети.

Подробна информация за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и предлаганите позиции и изследователската област, в която ще бъдат ангажирани, заедно с представяне на организацията, която предлага позицията, е публикувана на официалната страница на програмата:  http://tysp.cstec.org.cn/en.

Краен срок за подаване на онлайн заявленията е 31 март 2018 г.

Отворени конкурси

 

 

Human Brain Project

Покани за изразяване на интерес по Проекта "Човешкият мозък"  (HBP)

 

https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/adding-new-power-to-the-medical-information-platform/.

 

Крайният срок за подаване на всички покани е 15 март 2018 г. Избраните партньори ще станат част от предвидения общ работен план за следващата специфична грантова схема (SGA2) и ще бъдат включени като подпроект в НВР , по -конкретно като отделен нов работен пакет от дейности.

Потенциалните нови партньори се насърчават да работят заедно с други бъдещи партньори по свой избор, за да представят предложения за атрактивен проект, посветен на конкретната тема на поканата. Предложеният подход трябва да има потенциала да доведе до напълно нови резултати, като същевременно демонстрира много високо качество на  участващите партньори.

Посочените покани имат значителен размер на финансиране (2 014 000 EUR) и имат за цел да насърчават нови сътрудничества.

Най-малко 60% от бюджета на предложението трябва да бъде възложено на лаборатории, които все още не получават финансиране от консорциума по проект  HPB. Този подход позволява (но не принуждава) новите лаборатории да започнат  тясно сътрудничество с вече интегрираните лаборатории. Ето и поканите:

 

Покана 1

 

"Обединен анализ за човешката интрацеребрална стимулация и записващи данни" (800 000 евро + ваучер за HBP-JP на стойност 50 000 евро)

Тази покана е насочена към организации, специализирани в областта на човешката интрацеребрална стимулация и записване на данни, получени по време на процедури за дълбока мозъчна стимулация (DBS) за психиатрични или неврологични заболявания, изискващи такова лечение (напр. нарушения в движението), както и по време на стереоелектроенна фалография използвана при изследвания на епилепсията.

Целта на тази покана е да се набере за проект HBP партньор или група от партньори, които ще разработят и изпълняват оперативна рамка за обединени анализи на интрацеребралната човешка стимулация и записване на данни, както и интегриране на резултатите чрез изчислително моделиране, мозъчна картография,  невроинформатика и т.н.

 Допълнителни подробности относно процеса на покана и подаване могат да бъдат намерени на https://opencalls.humanbrainproject.eu/forms/overview/intracerebral

За въпроси относно тази покана, моля, да се свържете на адрес [email protected]

 

Покана 2

 

"Тестване на патофизиологични модели на мозъчни заболявания" (800 000 евро + ваучер за HBP-JP на стойност 50 000 евро)

 

Тази покана се адресира до организации, които се интересуват от патофизиологични модели на мозъчните заболявания, работещи  в областта на психиатрията или неврологията.

Целта й е да се разработи специфичен модел за употреба, основаващ се на хипотези,като се извърши тестване на валидността на един или повече оригинални, обещаващи, разработени патофизиологични модели на мозъчно заболяване и използвайки MIP анализ на широкомащабни клинични данни. Тези модели включват знания от една или повече от следните области: системна биология и системна невронаука; невроинформатика; и други допринасящи за това науки. Тези знания могат да бъдат осигурени от дейности, разработени от други подпроекти на HBP, обхващащи тези различни области.

Допълнителни подробности относно процедурата можете да намерите на адрес https://opencalls.humanbrainproject.eu/forms/overview/model-testing

За въпроси относно тази покана, моля, да се свържете на адрес [email protected].

 

Покана 3 

 

"Подробни онтологии за мозъчните заболявания" (300 000 евро + ваучер за HBP-JP на стойност 14 000 евро)

Тази покана е насочена към организации, заинтересовани от онтологии, по-специално в областта на мозъчните заболявания.

Целта на тази покана е да разработи широк набор от онтологии, обхващащ широк спектър от мозъчни заболявания и видове данни. Разработването на тези онтологии трябва да отчита или да бъде в съответствие с:

1. структурата на наличните болнични данни,

2. общата структура на МЦВ,

3. съществуващи, добре приети или препоръчани онтологии и общи елементи на данните, и по-специално тези, одобрени от научните общества.

Освен това, те следва да насърчават трансдисциплинарен подход при класификациите на текущите заболявания.

Повече подробности относно процедурата за изпращане и подаване на заявки можете да намерите на адрес https://opencalls.humanbrainproject.eu/forms/overview/ontologies

За въпроси относно тази покана, моля, да се свържете на адрес [email protected]

 

CERIC-ERIC Call for Proposals

CERIC-ERIC is calling for proposals! Submit yours here: https://vuo.elettra.trieste.it/   

We offer access to nearly 50 instruments and two support laboratories, as well as the opportunity of getting support for mobility for two users and awards for high quality open access publications.

As usual, there will be two deadlines: 

- 1st March, 17hs CET, to have a pre-evaluation and the possibility to improve your proposal.

- 30th March, 17hs CET, recommended only for expert users of all the techniques requested. 

For more information, visit https://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage  

---

CERIC-ERIC, the Central European Research Infrastructure Consortium, offers access to nearly 50 complementary state-of-the-art instruments for multi-technique research proposals, in eight European countries. A detailed description of the available instruments can be found here. The access to CERIC is open to researchers from all over the world free of charge, upon the condition that results are published and CERIC acknowledged. Partial financial support for mobility is available. For further information visit our website.

Conference on Movement: Brain, Body, Cognition - Harvard University School of Medicine, Boston, USA

Dear colleagues,

We are honored to invite you to the world conference on Movement: Brain, Body, Cognition to be held at the Joseph. B. Martin conference center of Harvard University School of Medicine, Boston, USA.

The purpose of this international conference is to share knowledge with all those whose interests lie in the nature of human movement and its relation to cognitive function.

The conference topics include the scientific explorations of Cognitive-Movement applications in: Rehabilitation, neuropsychology, sports sciences, human development, gerontology, genetics/genomics, technologies and measurement,  science of aesthetics, behavioral and communication sciences, motor learning, occupational and phy sical therapy, and biomedical engineering.

You are welcome to participate, and if you wish to you can submit abstract for a symposium, an ora l presentation, a workshop or a poster.

Abstracts of the conference will be published in the Conference Proceedings as well as selected papers published in volume 8 of the journal Functional Neurology, Rehabilitation, and Ergonomics.

We welcome your participation in this event that addresses the relationship between movement and cognition and I personally welcome your enquiries nd suggestions. In the meantime, please check out our website for more details. www.movementis.net

Should you have any questions, please feel free to connect with me at: [email protected].   

Should you have questions about  the technical aspects of the conference or registration, please  contact  the conference organizers at: [email protected]

We hope to meet you at Harvard in July 2018.

Wish very best wishes,

 

Gerry Leisman                                                                   León Morales-Quezada

Chair, Scientific Committee                                                   Co-Chair, Scientific Committee

Movement - 2018                                                                 MOVEMENT-2018

Professor, Neuro- and Rehabilitation Sciences                        Assoc. Director Neuromodulation Center

University of Haifa School of Health Sciences                        Spaulding Rehabilitation Hospital

Director, The National Institute of Brain &                               Integrative Medicine Research Fellow

Rehabilitation Sciences, Nazareth, Israel                              Beth Israel Deaconess Medical Center

Profesor Neurológica Restaurativa                                        Harvard University School of Medicine

Universidad de Ciencias Medicas de la Habana, Cuba           [email protected]

[email protected]

Отворени конкурси за достъп до изследователска инфраструктура на СИЦ

Nuclear calls: European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

 

GELINA, Neutron time-of-flight facility for high-resolution neutron measurements Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. GELINA is a 150 MeV electron accelerator serving as strong white neutron source for high resolution neutron time-of-flight measurements.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-GELINA

 

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. JRC operates a laboratory for ultralow-level radioactivity measurements inside the 225 m deep underground laboratory HADES, which is located at the premises of the Belgian Nuclear Research Centre. In HADES, the muon flux (secondary cosmic rays) is a factor of 5000 lower compared to above ground and the flux of protons, neutrons and electrons is reduced to an insignificant level.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-HADES

 

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. MONNET is a high-intensity quasi mono-energetic fast neutron source, driven by a vertical 3.5 MV Tandem accelerator producing either continuous or pulsed beams of protons, deuterons or helium ions.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-MONNET

 

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories Open

DEC72017   MAR72018

Geel, Belgium. The Radionuclide Metrology laboratories (RADMET) are equipped with a broad set of instruments used for nuclear decay measurements, determination of related nuclear data and radiological characterisation of samples and materials.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-RADMET

Non-nuclear calls

Reaction Wall, European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) Open (extended)

SEP182017   JAN312018

Ispra, Italy. The central feature of the European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) is the Reaction Wall. It consists of a reinforced concrete vertical wall and a horizontal floor rigidly connected together to test the vulnerability of buildings to earthquakes and other hazards.

Details of the call #2017-1-RD-ELSA-ReactionWall

The International Organization of Scientific Research (IOSR) - CALL FOR PAPER SEPTEMBER 2017

The International Organization of Scientific Research (IOSR)
IOSR Journals are UGC Approved Journals 
CALL FOR PAPER SEPTEMBER 2017
Dear Sir,
We are happy to announce you that IOSR Journals ( www.IOSRJOURNALS.org) have come under AQCJ - 2016 Top 10 Journals Ranking. It was calculated on the basis of “Google Scholar Citation” of published articles. IOSR Journals got 9th Ranking by AQCJ (African Quality Center for Journals)- Top 10 Journals Ranking. IOSR Journals Indexing: Index Copernicus, Cross Ref (USA), NASA ads , ANED (American national Engineering Database), Google Scholar, Open- J Gate.  
IOSR Journals provides DOI (Digital Object Identifier) to each article. IOSR Journals DOI is 10.9790
 
Papers are invited for IOSR Journals October 2017 Issue related to all field of Engineering, Management, Medical & Dental Science, Pharmacy, Applied Sciences, Nursing, Humanities and Social Science etc.
 
 

Important

Dates

Submission last date

15th October 2017

Acknowledgement of submission

Within 24 hrs

Acceptance notification

After 10 Days of submission (Blind peer review process)

Publication Date

25th October 2017
 
Author can submit paper through following link:  IOSRJOURNALS.ORG/how-to-submit.html
Regards
Director General,
IOSR Journals (www.IOSRJOURNALS.org)
(A unit of International Organization of Scientific Research)
Mail id [email protected]
 

NDC Capacity Building 04-08 December 2017, Vienna, Austria

Курс на обучение за изграждане на капацитет за Национален център за данни - 4-8 декември 2017 г., Виена, Австрия.

Крайният срок за заявяване на желание за участие чрез попълване и изпращане на приложената регистрационна форма е 24 септември 2017 г.

Mozilla Fellowship for Science – 2017

https://science.mozilla.org/blog/2017-fellows-cfp/

 The Mozilla Fellowship for Science е възможност за 10-месечен стаж в институция (университет или друга академична) за изграждане на отворени научни проекти. Ако се интересувате от отворена науката, открит достъп, отворени данни или отворен код, и искате да направите света по-добро място чрез научни изследвания и сътрудничество, кандидатствайте!
Очакваното начало на стажа е през септември 2017 г., краят е през юни 2018 г.
Стипендия: 60 000 щатски долара, здравно осигуряване и др.

Краен срок: 14 май 2017 г. 

Стипендиантска програма DropTES

Международен конкурс "Лаборатория за слава FameLab"

Международният конкурс "Лаборатория за слава FameLab" търси млади учени, които могат да говорят за наука по разбираем и атрактивен начин. Националният победител ще представи България на международния финал в Обединеното кралство

Удивително е как на пръв поглед сложни или странни въпроси могат да бъдат обяснени по съвсем кратък и разбираем начин. Това е магията на единствения по рода си международен конкурс "Лаборатория за слава FameLab", в който България участва за 11-та поредна година. Конкурсът търси лицата на науката, онези млади учени, чиято страст може да зарази хора от най-различни възрасти и професии. Това става чрез трите златни правила на "Лаборатория за слава FameLab": съдържание, разбираемост и харизма.

 Създаден от Челтнъмския фестивал на науката в Обединеното кралство, FameLab се превърна в най-големия международен конкурс за комуникация на науката. Чрез мрежата на Британски съвет, той се провежда в над 30 страни по целия свят. Понякога оприличаван на "Евровизия за учени”, международният финал на конкурса събира националните победители от всички участващи държави и се излъчва на живо по интернет, за да може да се гледа от зрители по целия свят.

 Преди да стигнат до международния финал обаче, кандидатите трябва да се преборят за сърцата на публиката и одобрението на журито в своите собствени държави. България участва в конкурса още от самото му начало преди 11 години, благодарение на партньорството между Британски съвет, Министерството на образованието и науката и Форум Демокрит. Победители до момента са били двама химици, биофизик и ядрен физик, двама генетици, математичка, палеоботаник, географ и лекар.

Кой може да участва?

Целта на конкурса "Лаборатория за слава FameLab" е да докаже, че за наука може да се говори пред не-специализирана публика по разбираем и забавен начин, при това без компромис с научното съдържание. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна, но трябва да са на възраст от 21 до 40 години и да учат или работят в областта на природо-математическите и инженерни науки. Могат да са и преподаватели по съответните предмети в училище, докторанти и специалисти във ВУЗ, изследователски институти и институции, които ползват приложна наука, или студенти със задълбочени познания и опит в своята област.

 Желаещите да участват могат да получат повече информация за конкурса, подготовката и формуляри за регистрация на: www.famelab.bg

Националните издания на конкурса "Лаборатория за слава FameLab" във всяка от участващите държави се организират чрез местните офиси на Британски съвет. В България основни съорганизатори са Британски съвет и Министерството на образованието и науката. Партньори на конкурса са Столична община, София Тех Парк, форум "Демокрит", Българската национална телевизия, СУ „Кл. Охридски“, БАН, в. Аз-буки, сп. BBC Знание, онлайн списание БГ Наука.

Странична лента