Съдържание

Проф. Иван Димов: Творческият елемент има много важно място при обучението на децата

За да бъдат успешно приложени информационните технологии в образованието, управляващите трябва да си сътрудничат с учени и преподаватели. Това препоръчаха участниците в световния форум "Едюсъмит", който събра в София изследователи и преподаватели от различни държави.

Участниците препоръчаха младите хора да се разглеждат не само като потребители, но и като активни творци при използването на технологиите, а заместник-министърът на образованието Иван Димов подчерта, че творческият елемент има много важно място при обучението на децата:

Въвличането на децата в творческия процес, активирането на техните умения да измислят нещо ново на базата, макар и на минимална информация, която те имат, води до изключително успешни резултати. Нека не забравяме за негативните последици, до които могат да доведат новите цифрови подходи в обучението. Трябва много сериозно да се мисли за алтернативи, за екология в цифровизацията - каза заместник-министърът на образованието Иван Димов.

 

Източник: bnr.bg

Одобрение на многогодишен проект с българско участие по линия на Научната програма на НАТО за мир и сигурност

На 24 юли 2017 г. бе одобрено финансиране от НАТО в размер на 433 хил. евро за проекта „Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation ”, изготвен от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Националния университет за технологии на Украйна.

Проектът бе разгледан по линия на Научната програма на НАТО за мир и сигурност на две последователни заседания на Комитета на НАТО по партньорствата и сигурност чрез сътрудничество. Значителна част от средствата за заплати, оборудване и изследователска инфраструктура в размер на 950 хил. евро се осигуряват от други източници извън НАТО.

Планира се проектът да се осъществи с подкрепата на Лабораторията за изследвания на армията на САЩ (US Army Research Laboratory) - чрез предоставяне на експертиза, научно познание и финансова помощ.

Изграждане на капацитет за дизайн-базирани иновации в градска среда (DESIGNSCAPES)

DESIGNSCAPES е единственият европейски проект, получил финансиране от Европейската комисия в размер на почти четири милиона евро чрез програма Хоризонт 2020 (CO-CREATION-02-2016– потребителски ориентиранаиновация: създаване на стойност чрез дизайн-базирана иновация).

Проектният консорциум, координиран от АНЧИ Тоскана, обединява общо 12 партньора от 10 европейски държави - сдружения на общини, университетски департаменти по архитектура и дизайн, бизнес училища, центрове за предоставяне на услуги и организации на гражданското общество. Единственият партньор от България е Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”.

Проектът има специфичен мандат да разпредели 1,5 милиона евро от своя бюджет в полза на около 50 инициативи на местно ниво в държавите-членки и асоциираните страни, за да демонстрира потенциала на дизайн-базираните иновации – процес, в който потребителят заема централно място и иновациите са по-успешни, защото бизнесът и организациите от публичния сектор създават съвместно с клиентите продукти, услуги, системи и бизнес модели.

Средствата ще бъдат разпределени чрез открита покана за представяне на предложения в три отделни кръга (веднъж годишно от 2018 до 2020 г.), като фокусът ще бъде поставен върху проекти в процес на концептуално развитие, за да се подпомогне реализацията им чрез финансови ресурси и подходящи съпътстващи действия.

Проектите могат да бъдат представени от публичния и частния сектор, от организации с правен статут, физически лица и сдружения с нестопанска цел.По този начин се очаква да се демонстрира обществената полза и потенциала на иновациите като инструмент за растеж и стратегическо усъвършенстване на европейските публични и частни организации.

Резултатите от финансираните проекти ще позволят на консорциум DESIGNSCAPES:

а) да събере данни и критерии за въздействието на свързаните с дизайна политики и програми върху потребителите и бизнеса;

б) да разработи методология с възможности за повторяемост, за да стане дизайнът неразделна част от създаването на стойност и самостоятелен елемент от иновационните процеси;

в) да разработи методология за начина, по който участниците от различните сектори могат по-добре да се свържат с дизайн-базираните иновации, за да се повиши ефективността и конкурентоспособността в съответните сектори;

г) да се разработи обща методология за оценка на въздействието и съответните показатели, които да се прилагат в различните сектори и на различни нива: организационно, регионално, национално и европейско ниво.

Проект DESIGNSCAPES притежава 5 аспекта, които гарантират неговия успех:

 • насочен е към дизайн-базираните иновации в градска среда;
 • създава директна връзка между експериментирането и „икономиката на градовете" (Джейн Джейкъбс, 1969)
 • използва оценка, основана на иновативната комбинация от четири методологии, които до сега не са  използвани заедно (Изследване на участието, Теория на промяната,  Поведенческа допълняемост и Анализ на повторението);
 • специално адаптиране на програма SBIR (САЩ и Нидерландия), която съчетава както дейности за финансова, така и за техническа помощ (използвани също и от инструмента на H2020 за МСП, фази 1 и 3) и
 • дейности за изграждане на капацитет в полза на професионалистите, участващи в експериментите (както от публичния, така и от частния сектор).

Консорциум

АНЧИ, Тоскана (Италия), координатор

Институт  по Човешки ресурси Тависок (Великобритания)

Университет по технологии Делфт, Департамент по Индустриален дизайн (Нидерландия)

Унивеситет Олборг, Департамент по Архитектура, дизайн и медийни технологии (Дания)

Политехника Милано, Департамент по Архитектура и Урбанистични науки (Италия)

РСО Централна Стара Планина (България)

Университетът на Валенсия – Отдел Културни и туристически икономически (Испания)

Уърлдкрунч (Франция)

Асоциация на общините Вале до Аве  (Португалия)

Бизнес училище Съри, Унивесритет Съри (Великобритания)

Мрежа от европейски градове за устойчиво развитие (Гърция)

BWCON GmbH (Германия)

Бюджет:  3 974 936 евро

Период на изпълнение: 1 юни 2017 г. - 31 май 2021 г. 

Източник: http://www.rso-csp.org/

Успешни примери: "Структурна трансформация за постигане на отговорна биологична наука"

Проектът е разработен за да отговори на Тема ISSI 5 (Работна Програма Наука с и за обществото). Основната цел на проекта е да допринесе за напредъка на стратегията за Отговорните Изследвания и Иновации (ОИИ) в научните организации на Европа. Тази стратегия е насочена главно за преодоляване на един от основните проблеми, заплашващи Европейската наука – неадекватната връзка с обществото, чрез повишаване на качеството както на самия процес на изследвания, така и на резултатите от тях и то така, че да отговарят по-пълно на нуждите и ценностите на Европейското общество.

Проектът има 3 основни насоки:

1) Да внесе структурни промени в ОИИ на участващите научни институции;

2) Да разработи процеси на обучение, насочени към определяне и преодоляване на съпротивата и препятствията пред ОИИ (кои са те, как се проявяват, какво влияние оказват и т.н.); както и ключовите фактори, които подкрепят ОИИ; 

3) Да разработи устойчив модел за Отговорни Изследвания и Иновации в биологичните науки.

УЧАСТНИЦИ:

 1. University of Rome Tor Vergata-ITALY
 2. Laboratorio di Scienze della cittadinanza-ITALY
 3. The Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford – UNITED KINGDOM
 4. Primorska University-SLOVENIA
 5. University of Bremen-GERMANY
 6. Agrobioinstitute -BULGARIA
 7. University of Gdański -POLAND
 8. Aarhus Universitet-DENMARK
 9. Sparks & Co-FRANCE
 10. University System of Maryland-USA
 11. Fundaçao Oswaldo Cruz-BRAZIL
 12. International centre for Genetic Engineering and Biotechnology -ICGEB

Ръководител на проекта за Агробиоинститут (АБИ):

проф. Димитър Джилянов

КОЛЕКТИВ

Проф. дсн Росица Бъчварова

Доц. д-р Даниела Моянкова

Мариян Минчев

Агробиоинститут (АБИ) е звено на Селскостопанска Академия за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието.

АБИ осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика като:

 • фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на растителните биотехнологии;
 • усъвършенства методите и системите за интензифициране на селекцията при икономически важни за страната селскостопански култури, чрез in vitro култивиране и съвременни генно-инженерни техники, геномни технологии включително за биобезопасност;
 • подготовка на докторанти и повишаване на квалификацията на лица от сродни институти и лаборатории, както и на лица, заети в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • популяризиране на резултатите от собствените си научни изследвания, както и постиженията на световната наука;

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА АБИ ПО ПРОЕКТА

 1. Създаване на Информационен Център за Растителна Биотехнология в АБИ като част от структурата на института ИЦРБ-АБИ. Разработване на уеб страница на ИЦРБ-АБИ и установяване на връзки с подобни страници и с различни правителствени и неправителствени организации.
 1. Насърчаване на растителна наука, ориентирана към нуждите на обществото. Контакти с  различни структури – министерства, научни организации, сдружения на производители и потребители. Целта е да се определи доколко растителната наука досега работи за нуждите на обществото и какво и как трябва да се прави в бъдеще.
 1. Привличане на интереса на младите хора към растителната наука. Създаване на мрежа между АБИ и клубове по биология от средни училища и университети. Провеждане на съвместни мероприятия.
 1. Провеждане на обучения по Отговорни изследвания и иновации в растителната наука за учените в АБИ и студенти.
 1. Отворена наука. Насърчаване на учените да участват в проекти, които финансират публикуването на статии в списания с отворен достъп и да популяризират изследванията си. Работа с отговорните институции – Селскостопанска академия, Министерство на образованието и науката за отпускане на средства за покриване на разходи по публикуване на изследвания в списания със свободен достъп.
 1. Привличане на общественото внимание към етиката в растителната наука. Информационният Център за Растителна Биотехнология ще бъде използван като платформа за дискусии със студенти, ученици, НПО и средства за масова информация по важни проблеми на биоетиката и по-специално – в растителната наука.
 1. Равнопоставеност на половете в изследванията и иновациите.

 

Успешни примери - „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето“ (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA)

От 1 януари 2016 година по програма на „Хоризонт 2020“ – ICT-2015-20 Technologies for better human learning and teaching [c) Innovation Action] стартира 3 годишен проект с наименование: „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето“ (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA) с участието на два български университета – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Технически университет – София.

Проектът се ръководи от Университета за дистанционно обучение Оберта Каталуния, Испания (Universitat Oberta de Catalunya) и е с бюджет 6 милиона евро. Най-престижните университети за дистанционно обучение в Европа са сред седемнайсетте партньори в проекта: The Open University London и Open Universiteit Nederland, както и три агенции за осигуряване на качеството: Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA), Агенцията за осигуряване на качеството в Каталуния (Catalan University Quality Assurance Agency, AQU) и Европейската мрежа за осигуряване на качеството на обучението по информатика (European Quality Assurance Network for Informatics Education, (EQANIE). Силно е и присъствието на IT фирми в проекта: LPLUS GmbH – Германия, Protos Sistemas de Información S.L. (protOS) – Испания, WFSW SA (Watchful) – Португалия.

Целта на проекта TeSLA е подобряване на процеса на електронно оценяване чрез въвеждане на инструменти и ресурси в учебните дейности, които дават възможност за събиране на данни за обучаемите с цел осигуряване на тяхната идентификация и авторство. Той открива нови възможности пред образователните институции чрез осигуряване на адаптивна електронна система за оценка в онлайн и в смесен тип среди за обучение.

В рамките на проекта ще бъдат включени и апробирани разнообразни технологии, за да се повиши доверието между участниците в образователния процес по отношение на идентичността на студентите по време на изпити и участие в онлайн процес на обучение, както и авторството им върху демонстрираните резултати от ученето.  За удостоверяване на самоличността на обучаемите ще бъдат използвани технологии за събиране на биометрични данни като разпознаване на начина на писане на клавиатура (keystroke recognition), разпознаване на лицето (face recognition) и на гласа (voice recognition) на студента, електронни подписи, времеви отпечатъци и пр. От друга страна, с цел идентифициране на авторството на обучаемите, ще бъдат използвани автоматизирани инструменти за установяване на плагиатство като писмен анализ на естествен език, директно събиране на данни в работното пространство (програми за наблюдение и т.н.).

Технологични решения, които са разработени и се прилагат успешно в други области, ще се използват в учебен контекст и при провеждането на изпити.

От българска страна в проекта участват Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и Технически университет София.

Центърът за електронно обучение на Софийския университет (http://e-center.uni-sofia.bg/) под ръководството на проф. Румяна Пейчева-Форсайт е партньор по този проект и координатор на работен пакет, свързан с пилотното тестване на софтуерни решения за идентифициране на самоличността и предотвратяване на плагиатството при онлайн оценяване, което трябва да обхване над 20 000 студенти в Европа.

Техническият университет (ТУ) участва като партньор в консорциума на проекта с екип от факултета по Приложна математика и информатика подпомаган технологично от преподавател от Стопанския факултет и сътрудници от Центъра по медийни комуникации. Ръководител на екипа е доц. Анна Розева. ТУ отговаря за задачата за дефиниране на функционалните изисквания към системата за електронно оценяване и инструментите за идентификация и авторство. Участва в пилотните изследвания на разработения софтуер в математически и инженерни дисциплини в смесен тип среда на обучение, както и в оценяването на получените резултати.

С включването си в този проект Софийският университет и Техническият университет ще имат достъп и възможност за приложение на най-новите технологични решения за удостоверяване на самоличността на дистанционните студенти с цел предотвратяване на фалшива самоличност и/или плагиатство при спазване на всички етични, правни и културни аспекти на процеса на оценяване. Това ще създаде предпоставки за повишаване на доверието към онлайн оценяването и към дистанционното обучение като цяло.

За да следите развитието на проекта или за да се включите в дискусиите по темата за възможностите на онлайн системата за електронно оценяване за целите на обучението, посетете сайта на проекта на адрес: http://tesla-project.eu/ или  неговия  блог на   адрес: http://tesla-project.eu/blog/.

 

Българският Фонд „Научни изследвания“ е финансирал разработка на лауреата на „Оскар“ Владимир Койлазов преди 6 години

Владимир Койлазов е получил финансиране по проекта DTK 02/44 „Efficient Monte Carlo Methods for Large-Scale Scientific Problems" на българския Фонд за научни изследвания.

Академията за филмови изкуства и науки „Оскар“ отличи Владимир Койлазов в категория „Научни и инженерни технологии“ Владимир Койлазов заедно с неговия съдружник Петър Митев са основатели на компанията Chaos Group.  

Академията отличи нашия сънародник за цялостен принос в категорията „Научни и инженерни технологии“ за „оригиналната концепция, дизайн и прилагане на технологията V-Ray”, която е използвана в продукции като „Игра на тронове“ (Game of Thrones), „Доктор Стрейндж“ (Doctor Strange), „Дедпул“ (Deadpool) и много други.

Технологията V-Ray се основава на метод от типа Монте Карло за решаване на уравнението на Рендеринг, което е уравнение на Фредхолм от втори род. В проекта DTK 02/44 са разработени оптимални Монте Карло алгоритми, които Койлазов прилага с много талант.

Проектът е реализиран в Института по Информационни и комуникационни технологии на БАН от Койлазов, съвместно с Петър Митев, Антон Пензов и Иван Димов. Ръководител на проекта е бил проф. Иван Димов, който същевременно е и председател на международното научно общество по Монте Карло методи (“IMACS Monte Carlo”).

 Това е един прекрасен пример за това как финансирането на едно чисто теоретично изследване след това води до иновация със световно значение.

 Основните идеи на иновацията са публикувани във статията:

http://parallel.bas.bg/dpa/BG/dimov/MyPapers/11PDSK.pdf

Тази група е публикувала още пет статии, които могат да бъдат намерени в сайта:

http://parallel.bas.bg/dpa/BG/dimov/papers.htm

 

Успешни примери - "Наука с и за обществото"

Европейската комисия публикува информация за финансираните проекти от конкурса през 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

В конкурса за 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“, в която има хоризонтални дейности, свързани с ИКТ са се включили 73 български участника в 54 проекта. От тях са финансирани 4 проекта с 4 участника: Софийски университет (в два проекта), Агробиоинститут и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Три от проектите са стартирали на 1 май 2016 г., а един ще стартира на 1 септември 2016 г. Полученото финансиране е в размер на 756 873 евро.

Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=721&id=9161

Успешни примери - "Информационни и комуникационни технологии"

Проекти с българско участие за ранна онко-диагностика и за „умни“ аксесоари, ще бъдат финансирани по „Хоризонт 2020“

Пет български организации ще получат финансиране по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в размер на  1 078 088 евро. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията координира българското участие в програма ИКТ от „Хоризонт 2020“. През 2015 г. беше организиран информационен ден, на който бе обявено, че приемането на предложенията започва на 20 октомври 2015 г. и приключва на 12 април 2016 г. В конкурса се включиха 42 български организации в 35 проекта.

Два от одобрените проекти са с участие на Софийския университет „Св. св. Климент Охридски“. Българските учени ще разработват инструмент за  прогнозиране развитието на рака на гърдата в ранен стадий. Целта е да бъдат подпомогнати онколозите да вземат бързи решения за терапията на пациентите и за подобряване на средната продължителност на живота. Проектът е с потенциал за прилагане и при други видове рак.

В рамките на втория проект с участието на представители на Алма матер, ще бъде разработена и демонстрирана платформа, която ще улесни комуникацията между отделни потребители, енергийните доставчици и институциите, отговорни за енергийната политика.

Третият одобрен проект предвижда създателите на интелигентни устройства, вградени в дрехи и аксесоари, да работят в сътрудничество с дизайнерите за производство на интелигентен текстил и разнообразни „умни“ аксесоари. Ще бъде разработена устойчива Европейска мрежа на заинтересовани страни и центрове за насърчаване на сътрудничество между творци и автори на нови технологии. Ще се създаде и рамка, по която ще се разработват бъдещи прототипи.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ ще бъде финансирана и платформа за улесняване на достъпа до корпоративни данни в Европейския съюз. Целта на проекта е да се опрости събирането на данни от различни източници и предоставянето на трансгранична и многоезична информация за фирми и организации.

Децата могат да станат автори на електронни книги, след като бъде разработена технологична възможност по проект, който ще бъде финансиран също по програмата. Порталът ще позволи на учениците да създават собствени истории, които отразяват тяхното въображение. Творбите на учениците (картини, модели, съоръжения, 3D обекти, пейзажи, анимации, научни клипове, театрални пиеси и др.) ще бъдат обобщени и интегрирани в интерактивни електронни книги.

 Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=9251

Report on the Ex‐Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme

Independent experts presented the evaluation report on the EU's 7th Framework Programme for Research in Brussels on 19 November 2015. The programme covered the period of 2007‐2013 and had a budget of €55 billion.
This report presents the findings of this ex‐post evaluation as well as recommendations for the next Framework Programme (HORIZON 2020) and RTD policies and programmes at the European and national level more generally. The evaluators present five key recommendations:
(a) Ensure focus on critical challenges and opportunities in the global context
(b) Align research and innovation instruments and agendas in Europe
(c) Integrate the key components of the Framework Programmes more effectively
(d) Bring science closer to the European people
(e) Establish strategic programme monitoring and evaluation

Странична лента