Съдържание

Horizon 2020 & Horizon Europe - Legal status of the academic institutes and research entities of the Bulgarian Academy of Sciences

These institutes were validated under FP7 rules as ‘non-public body’, and they would like that the Commission reassess their status. 

There is a difference in definition and interpretation of legal status between Bulgarian legislation and EC Regulations for the institutes of BAS. Such difference poses legal issues and limits or prevents them from applying with and participating in FP projects, whereas according to your their equivalents in other EU countries do not have this problem. 

In accordance with the EU Funding & Tenders rules on legal entity validation, LEAR appointment and financial capacity assessment (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-rules-lev-lear-fvc_en.pdf ) the European Union (EU) Financial Regulation requires that all recipients of EU funds must be validated. Legal entity validation comprises two distinct actions: (a) the verification that the entity exist as legal entity and (b) the verification of certain special legal statuses that are used in EU funding programs.

These checks are done during the selection procedure by the Commission Validation Service in the Research Executive Agency (REA), who is the central validation body in the Commission in charge of validating all legal entities to be recipients of EU funds. Once the validation has been done the participant has to appoint a Legal Entity Appointed Representative (LEAR). Requests for modification of a validation will only be accepted if submitted by the participant’s LEAR (via the EU Funding & Tenders Portal electronic exchange system), and must be accompanied by the relevant supporting documents (i.e. upload in the Participant Register).

Taking this into account, in your case there are two important elements to consider:

 1. The validation rules have not changed over the years, the definition of ‘public body’ in force under FP7 remains the same under Horizon 2020. In addition, it also has to be noted that as from January 2018 the validation rules in force are corporate, they currently apply to all participants in all EU grants and procurement activities, and the definition of ‘public body’ has remained unchanged.
 1. As far as we understand, the institutes and BAS are not bringing additional legal evidence compared to the one provided at that time of their validation, and that was deeply analysed by the Commission Validation Service and by DG Research and Innovation (DG RTD).

In this context, since the definition of ‘public body’ has not be changed, if the Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences would like that the Validation Service revise their status, they will have to provide additional legal evidence compared to the one provided at that time to support their view point (such as a revised/new legislation on the qualification of the institutes operating under the BAS’ umbrella). Otherwise, unfortunately the revision of the EC assessment will not be possible.

In this sense if the Institutes can provide additional evidence, if:

 1. The new evidence is related to the general national law of BAS and its institutes, please send it to the attention to the REA Validation Services via the Participant Register.
 1. The additional evidence is related to specific institutes (as they may have different historical origins), in this case, it may be advisable that the concerned institute(s) directly contact REA Validation Services through the appointed LEAR (by submitting a specific request in the system with the supporting documents).

 

Legal and Financial Aspects

 1. На какъв вид договор може да бъде назначен външен за организацията експерт в екипа за управление на проект по Хоризонт 2020? Допустим ли е по програмата разход за изплащане на възнаграждение по граждански договор и на каква база се изчислява часовата ставка при този вариант?
 1. При трудов договор с външен за организацията експерт как се изчислява часовата ставка?

В Model grant agreement  са разписани правилата за допустимост на специалистите/изследователите по проектите - съществуват три опции за  взаимоотношения на специалистите/изследователите с бенефициента включително и чрез граждански договори:

 • специалистите/изследователите са на трудов договор с бенефициента;
 • специалистите/изследователите са физически лица на различен от трудов договор (бълг. вариант граждански договор) с бенефициента и работят при същите условия, както изследователите на трудов договор, т.е. те изпълняват различни изследователски задачи за бенефициента;
 • специалистите/изследователите са физически лица, които работят само по съответния проект по Н2020 - особеността е че тук се формира заплащане на базата на Приложение 2а `фиксирани ставки).
 1. Когато външния експерт е държавен служител в бюджетна организация, на какъв вид договор може да работи по проекта и как ще бъде изчислена часовата ставка?

Съгласно  чл. 7, ал. 2 от ЗДС, т.6 ) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което: работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище, което по обратната логика  - държавен служител може да бъде назначен на трудов договор като преподавател във висше училище;

За възможността лицето да работи по граждански договор, следва да се потърсят възможности, които Законът за задължения и договорите дава, извън сферата на задълженията, които въпросният държавен служител изпълнява в администрацията му.

Имайки предвид изложеното, в зависимост от положението на съответните лица, взаимоотношенията с тях следва да се установят според условията посочени по-горе и кореспондиращите ставки.

 

Въпроси и отговори

Иновации в "Малките и средните предприятия"

 

Въпрос:

В кои области на инструмента за малки и средни предприятия има най-висок процент на финансирани проекти по фаза 1?

Отговор:

Към настоящият момент статистиката показва, че най-висок процент на финансирани проекти по фаза 1 на инструмента за малки и средни предприятия има в областите: креативна и рекреативна индустрия, иновации в управлението на водните ресурси, иновации в информационните и комуникационни технологии.

 

Въпрос:

Какво е продължителността на проектите по фаза 1 на инструмента за малки и средни предприятия на Рамкова програма „Хоризонт 2020“?

Отговор:

Продължителността на проектите по фаза 1 на инструмента за малки и средни предприятия е 6 месеца, в рамките на които следва да бъде разработен подробен бизнес план (бизнес иновационен план 2) основаващ се на предложената идея/концепция, в който следва да бъдат описани заложените спецификации на подготвения при подаването на проектното предложение – бизнес иновационен план 1, чието изпълнение ще доведе до получаване на определен продукт/услуга или технология.

 

Въпрос:

Възможно ли е без одобрен проект по фаза 1 на инструмента за МСП, едно предприятие да кандидатства направо по фаза 2 на същият инструмент?

Отговор:

Възможно е ДА. Съгласно определените от ЕК правила за кандидатстване по инструмента за МСП, фаза 1 не е задължителна, но силно препоръчителна, защото улеснява подаването на по-добре обосновано проектно предложение по фаза 2 на същият инструмент.

Въпроси и отговори

Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието

Въпрос 1:

Как става финансирането по Teaming, фаза 2.

Отговор:

На базата на договор, католегитимните дейности са описани в самата покана за кандидатстване. Трябва да се вземат предвид специфичните ограничения на даден тип разходи.Съгласно условията на конкурса се очаква се национална подкрепа.

 

Въпрос 2:

Критерии за оценка на проектно предложение в областта на научните изследвания

Отговор:

Критериите за оценка на проектните предложения подробно са описани в поканата за кандидатстване по програмата:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2017.html

 

Въпрос 3:

Схема на финансиране, съфинансиране, отчетност и верификация на разходите, легитимни участници и партньори, срокове за изготвяне и подаване на предложенията, график на поканите

Отговор:

Цялостната информация относно схемите на финансиране, срок за подаване на проектното предложения, верификацията на разходите и т.н. е налична в публикуваната покана за кандидатстване по програмата, както и във финансовите правила  на Horizon 2020:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2017.html

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

 

Въпрос 4:

Допустимост на кандидатите, приоритети, база за търсене на партньори

Отговор:

Допустимите кандидати и партньори за участие, кактои приоритетите на самата програма са подробно описани в поканата за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2017.html

 

Въпроси и отговори

Въпрос:

Как става търсенето на партньори при подготовката на проектни предложения в една или друга област на „Хоризонт 2020“ ?

Отговор:

Търсенето на партньори се осъществява като се използват вече изградени  контакти с партньорски мрежи; при активната подкрепа  чрез националните контактни лица в съответното направление на Рамковата програма или чрез използване на възможностите давани от brokerage events, които се организират в отделните направления от различните страни - участници в програмата.

 

Въпрос:

При изпълнението на проект по „Хоризонт 2020“ от дадена бизнес или научна организация, може ли да бъде подписван и граждански договор със служители, които са в трудово правоотношение със същата  организация?

Отговор:

Възможностите за подписване на граждански договор със служители, които вече се намират в трудово правоотношение с организацията бенефициент, са подробно разписани в самата покана за кандидатстване. Ако такава е практиката на дадена организация, този подход би бил възможен ,но задачите вписани в договора трябва да съществено различни от тези, вписани в длъжностната характеристика на съответния служител. В договорът задължително се посочват или часовете, които той ще изработи или часовата ставка за съответната работа.

Възможни подходи са също - сключване на споразумения към основния трудов договор, фиксиращо изпълнението на нови задачи и отново с наличните реквизити, или заповед на работодателя за изпълнение на тази задача, пак при същите условия.

 

Въпрос:

Как функционира One stop project office в дирекция „Наука“, МОН?

Отговор:

Към дирекция „Наука“, МОН е създаден One stop project office, чиято задача е да консултира потенциалните бенефициенти по всички тематични направления на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.  Посоченият „one stop project office“  може да предостави консултации по  даден казус или да насочи съответния кандидатстващ към подходящ конкурс, да осъществи връзка със съответното НКЛ за по-нататъшна експертна помощ.  Офисът няма за задача да подготвя и пише проекти, а само да предоставя специализирани консултации.

 

Въпрос:

Има ли програма по която може да се кандидатства като самостоятелен учен след като получа докторантурата или трябва да съм назначена в институт?

Отговор:

Принципно се изисква юридически легитимна организация (бенефициент) включително и стипендиант – физическо лице при  реализиране на даден проект, подкрепен от ЕК. Няма практика грантът  да бъде предоставен на частно лице.

 

Въпрос:

Изготвяне, защита и реализация на проект по програмата

Отговор:

Изготвянето и последващо реализиране на проекта, ако той е успешен е дело на колектива. Защитата на проектната идея може да се гарантира на ниво оценъчна процедура като всеки оценител подписва декларация за конфиденциалност . На ниво-участници в колектива, защита на идеята може да се реализира като партньорите подписват легитимно споразумение за не използване и/ или разпространение на идеята без съгласието на останалите.

 

Въпрос:

Потенциални възможности за разработването на проект в сферата на образованието по Геодезия.

Отговор:

Възможностите за кандидатстване биха могли да се търсят там където има подходяща покана и респективно релевантен приоритет. Единствено конкурсите към Европейски научноизследователски съвет не са подчинени на приоритети, а са ориентирани по научни направления,подходът е bottom up  и основният критерий е високото научно качество на проектното предложение.

 

Въпрос:

Може ли АД да бъде член на консорциума по Рамкова програма „Хоризонт 2020“, направление „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика“?

Има ли право да е “eligible beneficiary“ , може ли да бъде бенефициент?

Отговор:

Регистрираните юридически лица (ООД; научни институции; ЕТ или каквато и да било друга форма на юридическа регистрация), са допустими като партньори. Дали и доколко отделните партньори са допустими като бенефициенти зависи от условията на конкурса и структурата на самия проект.  Възможно е в конкретната покана да са посочени изключения, съобразно които, всеки един от партньорите може да се окаже недопустим като бенефициент (при принципна допустимост за такъв тип бенефициенти), както и допустим (при обща недопустимост).

 

Въпрос:

Съществува ли списък с възможните бенефициенти по дадена покана от които да може да се избере бенефициент за участник в проекта.

Отговор:

Няма практика на списък с възможни бенефициенти. Търсенето на партньори се осъществява чрез контакти с партньорски мрежи или чрез НКЛ.

 

Въпрос:

Възможно ли е българско НПО да участва като партньор в 3 проектни предложения, подадени в рамките на различни консорциуми, но в един и същи конкурс.

Отговор:

Няма ограничение за броя на кандидатстване на даден партньор. Съществен е капацитетът на организацията.

 

Въпроси и отговори

Администриране и осчетоводяване на разходите и приходите по проектите

 

Въпрос 1:

Можем ли да използваме сумите заложени в българския закон за командировки в чужбина за командировки свързани с проект по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ или следва да използваме само per diem нивата? http://ec.europa.eu/europeaid/node/98590

Отговор:

Разходите за командировка в чужбина се базират на българското законодателство, като се прилагат разпоредбите на Наредбата за командировки в чужбина. При особени случаи може да се иска тълкувание на Министерството на финансите, но това не е стандартния случай за  реализиране на разходи в командировки в чужбина. Обикновено се прилага  принципа за икономичност. Допустими са и разходи за вътрешен транспорт от летище до работната дестинация и обратно,като последните са  съобразени с финансовите регулации  на програмата.

 

Въпрос 2:

Има ли специфични изисквания на местно ниво относно осчетоводяване на разходи и приходи свързани с проектите?

Отговор:

Осчетоводяването на приходите и разходите по проекта е на базата на Закона за счетоводство и прилежащите му стандарти. Прилага се аналитично счетоводство в рамките на всеки проект. В допълнение, съгласно изискванията за отчитане на работната заетост се попълват и "Time sheet" -ве за всеки експерт, включен в проекта, като последните са съобразени с позволените от Европейската комисия максимален брой дни, респективно часове за натовареност.

Въпроси и отговори

 Индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, „Хоризонт 2020“

Въпрос 1:

Въпрос към Вас относно попълването на автобиографията за конкурс H2020-MSCA-IF.

В момента аз и моя колега провеждаме изследване като двете сме равнопоставени. Инициативата е наша и двете сме отговорни за цялостното изпълнение на изследването.  В CV-то си изследването представям като проект, финансиран от бюджета субсидия на БАН. Затруднява ме това как точно да формулирам ролята си в проекта. Кое е по-точно да използвам Principal investigator, Co-principal investigator или Chief investigator?

Отговор:

„Co-principal investigator“ – тъй като сте посочили , че Вие двете сте отговорни за цялостното изпълнение и сте равнопоставени. Тези две специфични функции, трябва да са формализирани в някакъв акт на институцията. .

 

Въпрос 2:

На какви етапи се отчита вече одобрен проект по H2020-MSCA-IF?

Отговор:

Етапите за отчетност се дефинират в типов Grant Agreement. Обикновено се предвижда междинен отчет, при двугодишен проект и окончателен такъв.

 

Въпрос 3:

След като проектното предложение бъде обявено за успешно в какъв срок следва да започне неговото изпълнение?

Отговор:

Срокът за изпълнение на проектното предложение е функция от подписването на Grant Agreement. Нормалната практика е в рамките на до 3 месеца след обявяване на резултат, GA да бъде подписан и да се появи информация за това в PRP.  При съществени възпрепятстващи обстоятелства, изпълнението на проектното предложение може да започне и 1 година, след обявяване на финалните резултати.  

 

Въпрос 4:

Може ли научния ръководител на проект по H2020-MSCA-IF да бъде от външна институция?

Отговор:

При подготовка на проектното предложение приемащата организация ( може да бъде повече от една) задължително определя Supervisor на стипендията. След спечелване на проекта същият Supervisor става  Main Supervisor. В случай, че проекта има интердисциплинарен характер е допустимо да има и друг Supervisor, но задължително следва да има Main Supervisor от организацията домакин.

 

Въпрос 5:

Какво се случва с интелектуалните права за собственост върху продукта, след одобряване на проекта?

Отговор:

Интелектуалните права за собственост върху продукта са регулирани в GA. Ако  тази рамка изисква допълнения или уточнения се подписва отделен договор между организацията домакин и бенефициента, който става  неделима част от договора за изпълнение и не може да бъде в противоречие с основните му клаузи.

Въпроси и отговори

Какви са възможностите за кандидатстване към ЕRC - Strating Grant по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ :

 1. Възможно ли е една и съща организация едновременно да бъде водещ апликант и приемаща организация?           

Отговор:

При ERC Strating Grant е възможно една и съща организация да бъде, както място за работа, така и апликант с младия учен. В този случай обаче в процеса на кандидатстване може да се изиска допълнителна информация  за вида на трудовите  правоотношения (трудов договор) на младия учен с дадената организация.

 

 1. Трябва ли институцията домакин да осигури предварително средства за покриване на текущите разходи минимум за един от предвидените 18-месечни периоди?

Отговор:

 При Рамкова програма „Хоризонт 2020“ не съществува изискването за първоначално пре-финансиране, и последващо възстановяване на направените разходи. В конкретния случай ERC-Strating Grant  не предвижда пре или съфинансиране на разходите по отделните дейности.

 

 

Странична лента