Съдържание

Хоризонтални приоритети

Spreading excellence and widening participation

Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието

Конкретната цел „Разпространяване на високи научни постижения и разширяване на участието“ следва пълноценно да използва потенциала от таланти, с които разполага Европа, и да гарантира, че ползите от основана на иновации икономика са възможно най-големи и същев­ременно са широко разпространени в рамките на Съюза в съответствие с принципа на високите постижения.

 

Science with and for society

Конкретната цел „Наука със и за обществото“ следва да изгражда ефективно сътрудничество между науката и обществото, да насърчава набирането на нови таланти за целите на науката и да съчетава високите научни постижения със социално съзнание и отговорност.

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

Брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото"

На 29 януари 2018 г. в Брюксел се проведе брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото“. Участие в събитието взеха повече от 400 участника от 41 страни.

Повече информация за събитието, както и презентациите на водещите лектори може да намерите на електронната страница на националните контактни лица по програмата „Наука със и за обществото“:

http://www.sisnetwork.eu/about/brokerage-events/sis.net-brokerage-event-29-january-2018/

Информационен ден по програма „Наука с и за обществото“ - 31.05.2017 г.

На 31 май 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе Информационен ден по програма „Наука със и за обществото“ от Рамковата програма „Хоризонт 2020“. Фокусът на информационното събитие бе отвореният конкурс за проекти в рамките на работната програма за 2016-2017 г.

Участниците от академичния и неакадемичния сектор бяха запознати с настоящите възможности за финансиране на проекти от националните контактни лица по програма „Наука със и за обществото“.

В приложение са публикувани и презентациите на водещите лектори.

OUTCOMES OF THE SPREADING EXCELLENCE AND CROSSING THE INNOVATION DIVIDE CONFERENCE, 23 November 2016, Brussels, Belgium

Заявки за търсене на партньори за отворените конкурси по програма „Наука с и за обществото“

Странична лента