Съдържание

Хоризонтални приоритети

Spreading excellence and widening participation

Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието

Конкретната цел „Разпространяване на високи научни постижения и разширяване на участието“ следва пълноценно да използва потенциала от таланти, с които разполага Европа, и да гарантира, че ползите от основана на иновации икономика са възможно най-големи и същев­ременно са широко разпространени в рамките на Съюза в съответствие с принципа на високите постижения.

 

Science with and for society

Конкретната цел „Наука със и за обществото“ следва да изгражда ефективно сътрудничество между науката и обществото, да насърчава набирането на нови таланти за целите на науката и да съчетава високите научни постижения със социално съзнание и отговорност.

 

Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“

Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

  • Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;
  • Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;
  • Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на 7-ма Рамкова програма (предшественик на „Хоризонт 2020“).

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – z.karova@mon.bg и d.asenov@mon.bg

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.

Брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото“ от Рамковата програма „Хоризонт 2020"

На 29 януари 2018 г. в Брюксел ще се проведе брокерското събитие по програма „Наука със и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основната цел на събитието е Европейската комисия да представи информация за конкурсите през 2018 г. по програма „Наука със и за обществото“, както и да събере всички заинтересовани лица (университети, научни институти, граждански организации, МСП, публични организации, научни центрове, НПО и др.) за да се срещнат с потенциални координатори и партньори в бъдещи проекти.

Повече информация за дневния ред  и регистрацията може да намерите:

https://horizon-swafs2018.b2match.io/

За участие в събитието не се изисква такса, но е необходима задължителна регистрация, като крайният срок за регистрация е 20 януари 2018 г.

Работната програма по „Наука със и за обществото“ е достъпна на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

Очаква се конкурсите да бъдат отворени на 5 декември 2017 г.

 

Информационен ден по програма „Наука с и за обществото“ - 31.05.2017 г.

На 31 май 2017 г. в Министерството на образованието и науката се проведе Информационен ден по програма „Наука със и за обществото“ от Рамковата програма „Хоризонт 2020“. Фокусът на информационното събитие бе отвореният конкурс за проекти в рамките на работната програма за 2016-2017 г.

Участниците от академичния и неакадемичния сектор бяха запознати с настоящите възможности за финансиране на проекти от националните контактни лица по програма „Наука със и за обществото“.

В приложение са публикувани и презентациите на водещите лектори.

OUTCOMES OF THE SPREADING EXCELLENCE AND CROSSING THE INNOVATION DIVIDE CONFERENCE, 23 November 2016, Brussels, Belgium

Заявки за търсене на партньори за отворените конкурси по програма „Наука с и за обществото“

Странична лента