Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Наука, осъществявана с и за обществото 

Ели Канева

Име на организацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9,  1000 София
тел.: 00359 2 949 23 15
email: 
ekaneva@mtitc.government.bg

д-р Владимир Божилов

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 884540120
email: vbozhilov@phys.uni-sofia.bg

Юмер Коджаюмер

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 45
email: y.kodjayumer@mon.bg

Странична лента