Launch conference Horizon 2002

ПРОГРАМА

Лансираща конференция за Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

18 февруари 2014 г. (вторник) гр. София, „Шератон София Хотел Балкан“
08.30 – 09.30

Регистрация /зала „Роял“/

09.30 – 11.00

Официално откриване /зала „Роял“/

 • Слово на проф. д-р Анелия Клисарова,
  Министър на образованието и науката
 • Слово на г-н Волфганг Бурчер,
  Заместник генерален директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия
 • Приветствие от Негово Превъзходителство
  г-н Димостенис Стоидис, посланик на Република Гърция - председателстваща Европейския съюз
 • Връчване на награди за съществен принос
 • Снимки

Модератор: г-н Иван Кръстев,
Заместник-министър на образованието и науката
на Република България

11.00 – 11.30

зала „Рила“

 • Брифинг с участието на министър Клисарова и
  комисар Куин

Кафе пауза

11.30 – 13.00
 • Общо представяне на програмата Хоризонт 2020 – мисия, цели, програми и приоритети
  Лектор: г-н Брендън Хоудън,
  Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия
 • Обществени предизвикателства*
  Лектор: г-н Брендън Хоудън,
  Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия
 • Правила за участие в програмата (включително бонус схема, финансиране, права на интелектуална собственост)
  Лектор: г-н Райнхард Шулте,
  Заместник-началник на Правен отдел, Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия

Модератор: проф. Стефан Хаджитодоров,
Съветник на председателя на Българската академия на науките

13.00 – 14.30 Обяд
14.30 – 16.30
 • Разширяване на участието
  Лектор: г-н Брендън Хоудън,
  Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия
 • Насърчаване на иновациите и ролята на малките и средните предприятия
  Лектор: г-н Свен Шаде,
  Генерална дирекция "Наука и иновации" на Европейската комисия
 • Ефективна икономика. Съвместната програма Eurostars2
  Лектор: г-жа Алесандра Аудано,
  Отдел „Проекти“, EUREKA
 • Програма за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) 2014–2020 г.
  Лектор: г-жа Тихомира Палова,
  Отдел "Иновации и предприемачество", Министерство на икономиката и енергетиката
 • Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN)
  Лектор: г-н Ангел Милев,
  Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Модератор: проф. Георги Тодоров,
Технически университет, София

16.30 – 17.00 Кафе пауза
17.00 – 19.30
 • Ролята на Програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите (COST) за “Хоризонт 2020”
  Лектор: г-жа Каталин Алфолди,
  Експерт по политиките за включване на нови партньори и върхови постижения към Програма COST
 • Ролята на Съвместните изследователски центрове на ЕС
  Лектор: г-жа Милена Райковска,
  Съвместни изследователски центрове на Европейската комисия

Модератор: проф. дфн Екатерина Бъчварова
Научен секретар на Българска академия на науките

19 февруари 2014 г. (сряда) гр. София, „Шератон София Хотел Балкан“
08.00 – 09.00

Регистрация

Паралелни сесии
09.00 – 11.00

Обща информация /зала „Средец”/

 • Високи постижения в научната област*
  Лектор: доц. д-р Нели Косева
  Институт по полимери, Българска академия на науките
 • Европейски съвет за научни изследвания
  Лектор: д-р Илияна Николова,
  Изпълнителна агенция за научни изследвания на Европейската комисия
 • Бъдещи и нововъзникващи технологии
  Лектор: г-н Румен Борисов,
  Генерална дирекция “Информационно общество и медии” на Европейската комисия

Модератор: проф. дфн Николай Витанов,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Специфична информация /зала „Сердика”/

 • Научна инфраструктура
  Лектор: проф. д-р Анета Караиванова,
  Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките
 • Водещи позиции в индустрията*
  Лектор: г-н Ангел Милев,
  Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Модератор: проф. дмн Галя Ангелова,
Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките

11.00 – 11.30 Кафе пауза
Паралелни сесии
11.30 – 13.30

Обща информация /зала „Средец”/

 • Мария Склодовска-Кюри
  Лектор: г-н Бодо Рихтер,
  Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия
 • Наука и общество
  Лектор: г-жа Ели Канева,
  Дирекция „Информационни технологии“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Модератор: г-жа Геновева Жечева,
Дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

Специфична информация /зала „Сердика”/

 • Информационни и комуникационни технологии – хоризонтален приоритет
  Лектор г-н Мортен Мюлер,
  Главна дирекция „Контакти” на Европейската комисия

Модератор: проф. дтн Иван Димов,
Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките

13.30 – 14.30 Обяд
Паралелни сесии за представяне на отделните тематични области
14.30 – 16.30

зала „Средец”

 • Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
  Лектор: г-н Джеръми Брей,
  Генерална дирекция “Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия
 • Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, авангардно производство и авангардна преработка
  Лектор: проф. Хосе–Лоренцо Валес,
  Генерална дирекция “Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия

Модератор: проф. дфн Ани Пройкова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

зала „Сердика”

 • Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания
  Лектор: проф. д-р. Ангел Ангелов,
  Университет по хранителни технолоии, Пловдив
 • Сигурна, чиста и ефективна енергия
  Лектор: г-н Петър Петров,
  Eксперт в отдел„Алтернативно устойчиво производство на енергия”, Европейска комисия

Модератор: проф. дбн Иван Минков,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

16.30 – 17.30 Кафе пауза
Паралелни сесии за представяне на отделните тематични области
17.30 – 19.00

зала „Средец”

 • Космос
  Лектор: г-н Христо Николов,
  Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
 • Сигурни общества — опазване на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани
  Лектор: проф. д-р Любосвет Стоев,
  Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София

Модератор: доц. д-р Таня Иванова,
Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките

зала „Сердика”

 • Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт
  Лектор: доц. д-р инж. Борислав Трайков,
  Технически университет, София
 • Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини
  Лектор: проф. дфн Екатерина Бъчварова
  Научен секретар на Българска академия на науките
 • Европа в един променящ се свят — приобщаващи, новаторски и мислещи общества
  Лектор: гоц. д-р. Теодор Седларски,
  Софийски университет „Св. Климет Охридски“

Модератор: проф. дтн инж. Кирил Тенекеджиев,
Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” , Варна

* Представяне на трите стълба на Хоризонт 2020