Съдържание

Конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“

На 3 юли 2017 г. в Брюксел, Белгия се проведе конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“, на която бе представен доклада на експертната група на високо равнище, относно визията за бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС.

Докладът съдържа както оценка на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, така и основно стратегически препоръки за  следващата рамкова програма. По време на конференцията бяха представени добри практики от рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации.

Като цяло, заключенията на доклада относно постиженията на рамкова програма „Хоризонт 2020“ се свеждат до:

  • успешна подкрепа на най-добрата „нова“ наука, като Европейския научноизследователски съвет е определен за знаков инструмент на програмата;
  • най-опростената и най-лесна за ползване програма в ЕС;
  • решението за обединяване на научните изследвания и иновациите в една единствена програма.

В приложение е публикуван и самият доклад на експертната група.

Свързани документи

Странична лента