REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

Космос


Космическите проучвания имат за основна цел и предизвикателство да стимулират иновативната космическа индустрия и изследователска общност, да разработят космическа инфраструктура, която да отговори на обществените потребности и бъдещата политика на Съюза.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space#Article

Публична консултация относно работната програма в направление "Космос" за периода 2018 - 2020 г.

На 08 февруари 2017 г., в конферентния център „Албер Боршет“ на Европейската комисия в гр. Брюксел, Белгия се проведе 16-то заседание на програмен комитет „Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Основна цел на срещата бе свързана с инициирането на процеса по разработване на работната програма в направление „Космос“ за периода 2018 – 2020 г. Очакванията са през месец октомври 2017 г. да бъде финализиран процеса на одобрение на цялостната работна програма в направлението.

С оглед своевременното включване на българската научна общност при разработване на работната програма за периода 2018 – 2020 г. в направление “Космос”, до края на м. март 2017 г. ще бъдат проведени консултации с всички заинтересовани страни, представители на български научни и изследователски институти с капацитет в областта на космическите изследвания.

Основната цел на планираните консултации е да бъдат изготвени предложения с конкретни коментари и препоръки по работната програма 2018 - 2020 г., които да бъдат представени на следващото заседание на програмния комитет през м. април 2017 г.

При проявен интерес за участие в организираните консултации, следва да се регистрирате за включване в актуализиран списък на заинтересованите страни по направление “Космос”, изпращайки следните данни за Вашата организация: наименование, област на експертиза, както и кратка информация за това дали сте участвали с проекти по направление “Космос”  на рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Информацията следва да изпратите в срок до 19 март 2017 г. на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“

На 22 март 2017 г. в Министерството на образованието и науката МОН се проведе обществена консултация за обсъждане на работната програма за 2018-2020 г. по направление “Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Мероприятието бе организирано от дирекция „Наука“, МОН съвместно с представителите на националната контактна мрежа по направление „Космос“.

Основна цел на събитието бе популяризиране на възможностите за кандидатстване по „Хоризонт 2020“ и по-конкретно участието на потенциално заинтересовани страни в процеса по разработване на работната програма в направление “Космос“ за периода 2018-2020 г. чрез даване на препоръки и коментари по предварително заложените от Европейската комисия тематични области.

На срещата присъстваха повече от 25 представители на българската научноизследователска общност, а основни лектори бяха г-н Димитър Асенов – главен експерт, дирекция „Наука“; г-жа Виолина Кехайова и г-жа Христина Ковачева – представители в програмен комитет „Космос“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Активното включване на потенциално заинтересовани страни в процеса по разработване на работната програма ще даде възможност за увеличаване дела на проекти с българско участие, финансирани по Хоризонт 2020.

Проведените консултации бяха първи от поредица такива, които предстои да бъдат осъществени до края на м. септември 2017 г., когато Европейската комисия ще представи окончателен вариант на работната програма за 2018 – 2020 г.