REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА


„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г.

Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите — от концепцията до пазарната реализация, и допълва националното и регионалното финансиране.

„Хоризонт Европа“ е продължението на програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Растежът и просперитетът на Европа в бъдеще зависят от способността ѝ да продължи да бъде световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ осигурява средствата, необходими за постигането на тази цел.

Очакванията са „Хоризонт Европа“ да засили ролята на ЕС в секторите на науката и технологиите с цел преодоляване на основните глобални предизвикателства в области от жизненоважно значение като здравеопазването, застаряването на населението, сигурността, замърсяването и изменението на климата.

Според предложението на Европейската комисия, което в момента се обсъжда от държавите членки, се очаква програмата да създаде до 100 000 работни места в областта на научните изследвания и иновациите в периода 2021—2027 г. Също така се предвижда брутният вътрешен продукт на ЕС (БВП) да се увеличи с до 0,19% през следващите 25 години.

Предложението за „Хоризонт Европа“ включва три стълба:

  • високи постижения в научната област
  • глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост
  • иновативна Европа

Допълнителен междусекторен раздел ще въведе мерки за подпомагане на държавите членки да се възползват максимално от националния си потенциал за научни изследвания и иновации. Това ще укрепи европейското научноизследователско пространство.

 


Консултация - съвместно проектиране на Рамкова програма „Хоризонт Европа“

Европейската комисия стартира онлайн консултация като част от процеса на стратегическо планиране на Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

В основата на консултацията е как следващата Рамкова програма следва да бъде оформена и приложена на практика посредством стратегическия план за 2021-2024 (https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en).

Консултацията ще бъде отворена до 8 септември 2019 г.

Обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021 – 2027 г.).

Обществените консултации във връзка с предстоящата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.) са проведени чрез интернет допитване на основата на полу-стандартизиран въпросник в периода 15.01.2019 г. – 15.02.2019 г. по инициатива на Министерство на образованието и науката на Република България.

Въпросникът се състои от 3 съдържателно обособени части: в част първа са включени въпроси за самите респонденти – с информация за месторабота и проектен опит; втора част се отнася до програма „Хоризонт Европа” – 9 Рамкова програма; трета част е насочена към препоръки за увеличаване на бъдещото социално-икономическо въздействие от подкрепяните от ЕС научни изследвания и иновации.

Информация и покана за участие в допитването е разпратена по електронна поща на заинтересовани лица от университети, фирми, изследователски институции и НПО, публикувана е и на страницата на Министерство на образованието и науката (МОН) и Българска социологическа асоциация (БСА). Анализът на данни е направен чрез обработка на получената емпирична информация в специализиран пакет SPSS - версия 21.0 (IBM, 2012).

Приложеният доклад е структуриран в четири тематично обособени части: 1. методически бележки, 2. Профил на отговорилите, 3. Отношение към „РП Хоризонт Европа” и 4. Въпроси, ориентирани към бъдещото финансиране от страна на Европейската комисия. В края на всяка част са изведени основни изводи.