REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ


Покана за подаване на проектни предложения


На 9 май 2017 г. официално бе обявена втората покана за подаване на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020. Поканата е отворена за кандидатстване по следните основни тематични приоритети:

1.„Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на иновациите, трансфер на знания и предприемачество.

2.„Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: Опазване и управление на природното и културното наследство и ресурсите в Дунавския регион.

3.„Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: разработване на устойчиви и безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност.

Програмата предлага финансиране до 50,834,974.48 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 4,420,498.53 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и 4,653,192.00 евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС). Съфинансирането за проектните партньорите от ЕФРР, ИПП и ЕИС е в размер до 85 %.

МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15:00 CET на 06 юни 2017  г.

Конкурсът, включително общите принципи и конкретните правила и процедури за кандидатстване, оценка и избор на проектни предложения са подробно описани в Заданието за програмата и са публикувани на уебсайта http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals.

 Специфичните условия за българските кандидатстващи организации са публикувани на адрес: http://www.mrrb.government.bg/obyavena-e-vtora-pokana-za-nabirane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-za-transnacionalno-sutrudnichestvo-dunav-2014-2020/.

По програмата е създадена платформа за търсене на потенциални партньори и база данни за проектни идеи. (http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas).


Европейска програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST

Европейска програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите COST

Програмата КОСТ  е практически най-рано стартиралата програма на Европейския  съюз, която е създадена за да подкрепя  научните изследвания и технологичното развитие. Започнала своето действие в началото на седемдесетте, сега тя има над 35 страни членки, в т.ч. и не членове на Европейски съюз и е отворена за участие на страни от всички континенти.

Важна информация относно възможност за включване към стартирали през 2015-2016 г. COST Акции.

Програмата КОСТ обявява регулярни годишни  конкурси  за разработване на проекти във всички научни направления.

На 21-22 септември 2016 г. в Братислава, Словакия COST Асоциацията ще  проведе конференция на министрите

Конференции на министрите в този формат се организират на всеки пет-шест години и на тях министрите изразяват политическата си подкрепа за COST, като уникална рамка за паневропейско сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. На предстоящата конференция ще бъде направен преглед на последните постижения на програмата и ще бъдат обсъдени срещаните в процеса на изпълнението й предизвикателства пред участващите държави. Ще се разгледа и бъдещето на програмата като визия и стратегия след  2020 г. и в тази връзка министрите ще подпишат съвместна декларация.