REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ВОДЕЩИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА


Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, авангардно производство и авангардно преработване

„Хоризонт 2020“ подкрепя основополагащите технологии, необходими за подпомагане на иновациите във всички сектори, включително при информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и космическите изследвания. Основни приложни технологии, като например усъвършенстваните технологии за производство и авангардните материали, биотехнологията и нанотехнологиите, стоят в основата на повратните продукти: смартфони, високоефективни батерии, незамърсяващи и ефективни превозни средства, наномедицина, интелигентни текстили и много други. Европейската производствена промишленост е ключов работодател, който осигурява работни места за 31 млн. души в цяла Европа.

Финансиране: 13,557 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and