REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт


Мобилността е движеща сила на заетостта, икономическия растеж, благоденствието и глобалната търговия. Освен това тя осигурява жизненоважни връзки между хората и общностите. Днешните транспортни системи обаче и начинът, по който ние ги използваме, са неустойчиви. Ние разчитаме твърде много на намаляващите запаси от петрол, които ни правят енергийно по-необезпечени. А проблемите, свързани с транспорта — задръствания, пътна безопасност, атмосферно замърсяване — оказват въздействие върху нашето ежедневие и здраве. За да се справи с тези проблеми, „Хоризонт 2020“ допринася за създаването на една устойчива транспортна система, която е подходяща за една модерна, конкурентна Европа.

Финансиране: 6,339 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport

 

Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“

Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

  • Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;
  • Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;
  • Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на 7-ма Рамкова програма (предшественик на „Хоризонт 2020“).

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – [email protected] и [email protected]

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.