REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

Приобщаващи, новаторски и мислещи европейски общества


През 2011 г. около 80 млн. души са били в риск от бедност в Европа. Значителен брой млади хора — от които зависи нашето бъдеще — не учат, не работят и не се обучават. Това са само два примера за предизвикателствата, които застрашават бъдещето на Европа и индивидите в големи слоеве от обществото. Научните изследвания и иновациите могат да помогнат, поради това „Хоризонт 2020“ финансира изследвания на нови стратегии и управленски структури за преодоляване на преобладаващата икономическа нестабилност и гарантиране, че Европа е устойчива на бъдещи спадове, демографски промени и миграционни модели. Освен това финансирането подпомага нови форми на иновация от рода на отворени иновации, иновации на бизнес модел, иновации в публичния сектор и социални иновации за посрещане на социални нужди. Подпомагайки научните изследвания и иновациите на европейско наследство, идентичност, история, култура и ролята на Европа в света, ЕС също така създава рефлективни общества — в които се проучват споделени ценности и техния принос за нашето съвместно бъдеще.

Финансиране: 1,309 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies

 

Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“

Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

  • Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;
  • Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;
  • Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на 7-ма Рамкова програма (предшественик на „Хоризонт 2020“).

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – [email protected] и [email protected]

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.