REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

Иновации в малките и средните предприятия


На малките и средните предприятия (МСП) — основен източник на работни места и иновации — е обърнато специално внимание в „Хоризонт 2020“. Те могат да си сътрудничат по проекти като част от обединение и могат да получават подкрепа чрез специализиран инструмент, проектиран специално за високоиновативни малки дружества. Интегрираният и рационален характер на „Хоризонт 2020“ ще засили участието на МСП до поне 20 % (8,65 млрд. евро) от общите комбинирани бюджети на „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и темите „Обществени предизвикателства“. Инструментът за МСП ще бъде водещ за реализирането на тази стратегия, предоставяйки подкрепа за отделни МСП или обединения от МСП, при оценяването на пазарната жизнеспособност на техните идеи на високорисковия етап и след това да им помогне да развият тези идеи по-нататък. Освен това е налично финансиране за бизнес обучение и насоки за идентифициране и привличане на частни инвеститори.

Финансиране: най-малко 3 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes

 

Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“

Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

  • Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;
  • Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;
  • Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на 7-ма Рамкова програма (предшественик на „Хоризонт 2020“).

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – [email protected] и [email protected]

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.