REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

Информационни и комуникационни технологии


Информационните и комуникационни технологии са  в основата на иновациите и конкурентоспособността. Потенциалът и възможностите на съвременните ИКТ системи нарастват  експоненциално, подхранван от напредъка в областта на електрониката, микросистемите, изграждането на мрежи, обработката на данните и взаимодействието между човек и машина. Тези промени предоставят  големи възможности за разработване на следващо поколение отворени платформи, посредством които да бъдат приложени огромен брой иновативни устройства, системи и приложения. Очакванията са тези нови решения да допринесат за повишаване на конкурентоспособността, постигане на устойчив растеж и създаване на нови работни места.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies

Обществената консултация на тема „Изграждане на европейска икономика, основана на данни"

Световната икономика използва все повече и повече цифровите технологии. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) вече не са отделен сектор, а представляват основата на всички модерни новаторски икономически системи. В цифровия единен пазар свободното движение на стоки, хора, услуги и капитал е гарантирано и хората и предприятията имат безпроблемен достъп до онлайн дейности в условията на лоялна конкуренция и високо равнище на защита на личните данни и на данните на потребителите, независимо от тяхната националност или мястото им на пребиваване.

Максимизирането на потенциала за растеж на европейската цифрова икономика е един от приоритетните стълбове на ЕК в Стратегията за цифровия единен пазар. Цифровата икономика може да разшири пазарите и да насърчи по-доброто предлагане на услуги на по-добри цени, да осигури по-голям избор и да създаде нови източници на заетост.

На 10 януари 2017 г. Европейската Комисия прие пакета „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“, състоящ се от Съобщение https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52038  и работен документ на службите на Комисията https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52044

Основната цел на предвидената публична консултация е да спомогне за формиране на бъдещия дневен ред на политиката в областта на основаната на данни европейска икономика.

Респонденти, към които е насочена публична консултация са:
  *   Предприятия от всякакъв мащаб;
  *   Производители и ползватели на свързани устройства;
  *   Оператори и ползватели на онлайн платформи;
  *   Информационни брокери;
  *   Предприятия, които пускат на пазара основани на данни продукти и услуги;
  *   Публични органи;
  *   Неправителствени организации;
  *   Организации на научни изследователи и научноизследователски организации;
  *   Потребители.
  Публичната консултация ще бъде отворена до 26 април 2017 г.

Допълнителна информация за участие в нея можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ee474b56-a65f-4052-867b-91a50a9f6fd8?draftid=73eda04c-d701-4533-acf1-a654c84651cd&surveylanguage=BG

Вашите индивидуални становища по обявената от Европейската комисия, публична консултация относно „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“, можете да изпращате и до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“  - [email protected]


Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“


Европейската Комисия организира публична консултация относно провеждането на междинна оценка, на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Целта на откритата публична онлайн консултация е събирането на мнения и становища от учени, предприемачи и иноватори от всички видове организации, изпълнявали проекти по рамковата програма.

Регламентът за „Хоризонт 2020“ предвижда Европейската комисия да извърши междинна оценка на програмата, в срок до 31 декември 2017 г.

Очакваните резултати от междинната оценка са:

- Работен документ който ще представи и обобщи получените доказателства, фактическите резултати и поуки за бъдещето на рамковата програма;

- Доклад от групата на високо равнище със стратегически изводи относно бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС;

- Уведомление от страна на Европейската комисия относно ключовите резултатите от оценката, наблюденията върху доклада на Групата на високо равнище, както и изпълнението на препоръките на последващата оценка на седма Рамкова програма предшественик на „Хоризонт 2020“.

Публичната консултация ще бъде отворена до 15 януари 2017 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Моля, научните институти на БАН и Селскостопанската академия, както и всички висши училища, и водещите неправителствени и бизнес организации, които вече са взели участие в изпълнението на проект/и по рамковата програма, или към настоящия момент все още продължават да изпълняват такива проекти, да изпратят своите становища и до г-жа Златина Карова – директор на дирекция „Наука“, МОН с копие до г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“ – [email protected] и [email protected]

На горепосочените е-мейл адреси можете да изпращате и Вашите индивидуални становища по обявената публична консултация за провеждане на междинна оценка на „Хоризонт 2020“.