REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ


Вътрешноведомствена постоянно действаща комисия за извършване на анализ на проектни предложения

Със Заповед на министъра на образованието и науката е сформирана вътрешноведомствена постоянно действаща комисия за извършване на анализ на проектни предложения за принципна подкрепа от Министерството на образованието и науката (МОН) на проекти по различни европейски програми в сферата на науката и висшето образование. Комисията заседава периодично при постъпили искания за подкрепа по отношение поемането на политически и финансов ангажимент за МОН.

            В тази връзка е необходимо при подаване на искания за подкрепа от страна на МОН да бъде приложено следното:

  • Добре оформено, без съкращения проект на писмо за подкрепа, на български и английски език, съдържащо адресатите, до които е необходимо да бъде изпратено;
  • Резюме на проектното предложение на български език (на английски език);
  • Кратка информация за условията на конкурса, в който кандидатства съответната организация;
  • Информация за съответствие на проектното предложение с националните и европейски политики и приоритети в сферата на науката (Националната Стратегията за развитие на научните изследвания 2017-2030 г.), образованието (Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.) и/или икономиката (Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.)
  • В случай че с писмото за подкрепа МОН не следва да поеме финансов ангажимент за дейностите свързани с проекта, това следва да бъде вписано изрично в проекта на писмо.

Срокът за разглеждане на предложенията, вземане на решенията от комисията и окончателната подготовка на писмата е 10 дневен.