REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНАТА ОБЛАСТ


Европейски съвет за научни изследвания

Някои от най-значимите открития в наши дни са резултат от естественото ни любопитство за функционирането на света. Въпреки че научните изследвания, движени от любопитство, на границите на познанието рядко пъти открито подкрепят комерсиални продукти, техните открития стимулират безброй иновации. Пограничните научни изследвания обаче често пъти са първата област, която е изправена пред съкращения във времена на икономически затруднения, поради което чрез ERC ЕС насърчава размера на инвестициите. Тук високите постижения са единствения критерий за финансиране от ЕС, като то се отпуска на индивидуални изследователи или на научноизследователски екипи.

Финансиране: 13,095 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]